Leefregel OFS


De leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren beloven bij hun professie te leven volgens de leefregel van de Orde van Franciscaanse Seculieren. De regel die we momenteel hanteren is goedgekeurd in 1978. Over het ontstaan van deze regel is ook een video gemaakt bij gelegenheid van het 40-jarig herdenkingsmoment.

Deze regel wordt overhandigd aan de mensen die - na een periode van kennismaking - in de Orde worden opgenomen. Zo kunnen zij tijdens hun initiële vorming - die tenminste een jaar duurt - nader kennis maken met de Orde en zich het leven volgens de leefregel eigen maken.

Omdat we herhaaldelijk verzoeken hebben ontvangen van mensen om de tekst van de leefregel te verstrekken voordat zij officieel in de orde zijn opgenomen, hebben we de tekst op onze website geplaatst. De tekst treft u onderstaand aan.

De leefregel is een ideaal, waarnaar we willen leven. Dit lukt niet altijd. Uitgangspunt is en blijft dat we het proberen, steeds opnieuw.

Als je meer wilt weten over de leefregel of verder kennis wilt maken met de Orde van Franciscaanse Seculieren, kun je een e-mail sturen naar info@ofsnederland.nl of contact opnemen met een broederschap bij jou in de buurt. Een overzicht van de broederschappen tref je aan onder het kopje "broederschappen".

1e HOOFDSTUK

DE ORDE VAN FRANCISCAANSE SECULIEREN

1.
De Heilige Geest heeft in de kerk
verschillende geestelijke families tot leven gewekt.
Een van deze families is de franciscaanse.
Hierin ontmoeten elkaar
al die leden van het volk van God,
die zich als leek, religieus of priester
geroepen weten Christus na te volgen
in de voetstappen van Franciscus van Assisi.
Op verschillende manieren en in verschillende vormen
maar in een levende onderlinge gemeenschap met elkaar
streven zij ernaar
om het charisma van de gemeenschappelijke serafijnse vader
in het leven en de zending van de kerk gestalte te geven.

2.
Binnen die familie
heeft de Orde van Franciscaanse Seculieren zijn eigen plaats.
Deze vormt een organische eenheid
van katholieke broederschappen,
die open staan voor alle groeperingen van gelovigen
en over de hele wereld verspreid zijn.
In deze broederschappen nemen de broeders en zusters,
aangespoord door de Geest om in de eigen staat
als leek de volheid van de liefde te bereiken,
het door hun professie op zich
het evangelie te beleven op de manier van Franciscus
en volgens deze door de kerk bevestigde regel.

3.
Door de huidige regel wordt, na 'Memoriale Propositi' (1221)
en de regels, goedgekeurd door de pausen Nicolaas IV en Leo XIII,
wegens de gewijzigde tijdsomstandigheden
de Orde van Franciscaanse Seculieren aangepast
aan de noden en verwachtingen van de kerk.
De uitleg ervan komt toe aan de Heilige Stoel;
de toepassing geschiedt door de generale constituties
en de particuliere statuten.

2e HOOFDSTUK

DE WIJZE VAN LEVEN

4.
De regel en het leven
van de franciscaanse seculieren is dit:
het evangelie van onze Heer Jezus Christus onderhouden
naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi.
Hij maakte Christus tot inspirator en centrum
van zijn leven met God en de mensen.
Christus, de liefdegave van de Vader,
is de weg naar de Vader;
Hij is de waarheid waarin de Heilige Geest
ons binnenleidt;
Hij is het leven dat Hij in overvloed is komen geven.
De franciscaanse seculieren leggen er zich verder op toe
telkens weer het evangelie te lezen,
gaande van het evangelie naar het leven
en van het leven naar het evangelie

5.
De franciscaanse seculieren zoeken daarom de levende
en bezielende persoon van Christus:
in hun broeders en zusters,
in de heilige schrift,
in de kerk en in de liturgische vieringen.
Het geloof van Franciscus die zei:
'Ik zie lichamelijk in deze wereld niets
van de allerhoogste Zoon van God zelf
dan zijn allerheiligst lichaam en allerheiligst bloed',
is voor hen de inspiratie en orientatie
voor hun eucharistisch leven.

6.
In het doopsel zijn zij met Christus begraven en verrezen.
Daardoor zijn zij levende leden van de kerk geworden.
Nog sterker zijn zij met haar verbonden door de professie.
Door dit alles maken zij zich tot getuigen
en tot instrumenten van haar zending onder de mensen:
Christus te verkondigen in woord en daad.
Zij leggen zich erop toe te leven
in volledige gemeenschap met de paus,
de bisschoppen en de priesters
in een vertrouwvolle dialoog
die leidt tot vruchtbare apostolische creativiteit.
Zij doen dit
omdat zij geïnspireerd zijn door Franciscus
en met hem geroepen om de kerk te herstellen.

7.
Omdat zij als 'broeders en zusters van boetvaardigheid'
gedreven worden door hun roeping
en door een evangelische dynamiek,
nemen zij Christus als model van hun denken en doen.
Het middel daartoe is een radicale en innerlijke omkeer
die het evangelie zelf 'bekering' noemt.
Vanwege de menselijke zwakheid
moet deze iedere dag weer verwerkelijkt worden.
Op deze weg van vernieuwing
is het sacrament van verzoening
bij uitstek het teken van de barmhartigheid van de Vader
en de bron van genade.

8.
Zoals Jezus de ware aanbidder van de Vader was,
zo maken zij van gebed en beschouwing
het hart van hun bestaan en handelen.
Zij nemen deel aan het sacramentele leven van de kerk,
vooral aan de eucharistie,
en zij verenigen zich met het liturgisch gebed
in een van de vormen welke de kerk aanbiedt.
Zo doen zij de mysteries van het leven van Christus herleven.

9.
Franciscus had een buitengewone liefde
voor de maagd Maria, de nederige dienstmaagd van de Heer.
Zij stond open voor zijn woord en voor iedere oproep van Hem.
Haar riep hij uit tot beschermvrouwe
en tot voorspreekster van de zijnen.
De franciscaanse seculieren uiten hun vurige liefde tot haar
door haar onvoorwaardelijke beschikbaarheid na te volgen
en door zich in een vertrouwvol en bewust verricht gebed
tot haar te wenden.

10.
Zij vervullen trouw de verplichtingen
die in de diverse levensomstandigheden
eigen zijn aan hun situatie.
Zij volgen de arme, gekruisigde Christus
door getuigenis van Hem af te leggen
ook bij moeilijkheden en vervolging.
Zij doen dit in vereniging met Jezus
die zijn eigen wil in de handen van zijn Vader legde
en daardoor verlossing bracht.

11.
Vol vertrouwen op de Vader
koos Christus voor zichzelf en zijn moeder
een arm en nederig leven,
hoewel Hij de geschapen wereld
met liefdevolle belangstelling wist te waarderen.
Zo zoeken de franciscaanse seculieren
in gebruik en afstand nemen een juiste houding
ten opzichte van de aardse goederen.
Zij matigen zich in hun materiele behoeften.
Zij zijn zich bewust dat zij volgens het evangelie
rentmeester zijn van de goederen die zij
ontvangen hebben ten bate van de kinderen van God.
In de geest van de zaligsprekingen
en als pelgrims en vreemdelingen
op weg naar het huis van de Vader
streven zij ernaar hun hart te zuiveren
van heel die hang en jacht naar bezit en macht.

12.
Door de roeping die zij aanvaard hebben,
zijn zij gehouden de zuiverheid van hart na te streven
waardoor zij zich
als getuigen van de komende goederen vrij maken
voor de liefde tot God en tot de broeders en zusters.

13.
Zoals de Vader in elke mens de trekken ziet
van zijn Zoon, de eerstgeborene van vele broeders,
zo aanvaarden de franciscaanse seculieren alle mensen
in een nederige en menslievende geest
als gave van de Heer en als beeld van Christus.
Deze broederlijke gezindheid maakt hen blij
en bereid met alle mensen als gelijken om te gaan,
vooral met de geringsten onder hen.
Zij zullen zich inspannen.
voor hen levensvoorwaarden te scheppen
die passen bij door Christus verloste schepselen.

14.
Zij zijn geroepen om
tezamen met alle mensen van goede wil
een meer broederlijke en evangelische wereld
op te bouwen
om het rijk van God te verwerkelijken.
En dit in het bewustzijn dat ieder
die Christus, de volmaakte mens, volgt
er zelf ook meer mens door wordt.
Zo geven zij een juiste vorm
aan hun eigen verantwoordelijkheid
in een christelijke geest van dienstbaarheid.

15.
Door het getuigenis van hun menselijk leven
en door moedige initiatieven
- persoonlijk of gemeenschappelijk -
doen zij mee aan het bevorderen van de rechtvaardigheid,
vooral in het openbare leven.
Zij zetten zich daarvoor in door concrete keuzen
die met hun geloof overeenkomen.

16.
De arbeid beschouwen zij als een gave
en als deelname aan de schepping, aan de verlossing
en aan de dienst
voor de menselijke gemeenschap.

17.
In hun gezinnen brengen zij tot leven
de franciscaanse geest van vrede, van trouw
en van respect voor het leven.
Hierdoor zetten zij er zich nadrukkelijk voor in
een teken te stellen
van een wereld die al door Christus vernieuwd is.
Speciaal de gehuwden leggen
door te leven uit de genade van hun huwelijk
in de wereld getuigenis af
van de liefde van Christus voor zijn kerk.
Door een eenvoudige, open en christelijke opvoeding,
met aandacht voor ieders eigen roeping,
gaan zij samen met hun kinderen
blij de weg van hun menselijk en geestelijk leven!

18.
Zij hebben ook respect voor de overige schepselen,
de bezielde en de onbezielde,
die 'het zinnebeeld van de Allerhoogste dragen'.
Zij doen hun best
de bekoring tot misbruik van de schepping te overwinnen
om zo te komen tot de franciscaanse opvatting
van universele broederschap.

19.
Als vredebrengers
en zich ervan bewust
dat vrede steeds weer opgebouwd moet worden,
zoeken zij naar wegen
om tot eenheid en broederlijke overeenstemming te komen.
Zij doen dit in dialoog
en in het vertrouwen op de aanwezigheid
van de goddelijke kiem in elke mens
en op de omvormende kracht
van liefde en vergiffenis.
Als boodschappers van de volmaakte vreugde
doen zij hun best
aan anderen in alle omstandigheden
vreugde en hoop te brengen.
Deelhebbend aan de verrijzenis van Christus,
die aan zuster dood haar ware betekenis geeft,
verwachten zij in alle rust
de definitieve ontmoeting met de Vader.

3e HOOFDSTUK

HET LEVEN IN BROEDERSCHAP

20.
De Orde van Franciscaanse Seculieren is opgebouwd
uit broederschappen op verschillend niveau:
plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal,
die ieder afzonderlijk binnen de kerk
hun eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
Deze broederschappen op verschillend niveau
zijn gecoördineerd en met elkaar verbonden
volgens de bepalingen van deze regel en de constituties.

21.
Op deze verschillende niveaus
wordt iedere broederschap geestelijk
en organisatorisch geleid
door een bestuur en een minister (of voorzitter),
die door de geprofeste leden gekozen worden
volgens de constituties.
Hun dienst, die aan een tijd gebonden is,
houdt in dat zij zich beschikbaar stellen
en dat zij verantwoordelijkheid willen dragen
voor de afzonderlijke leden en de groepen.
Intern zijn de broederschappen verschillend gestructureerd
volgens de bepalingen van de constituties
en overeenkomstig de verschillende behoeften
van de leden en de regionen,
onder leiding van het betreffende bestuur.

22.
De plaatselijke broederschappen
moeten canoniek worden opgericht
en zij vormen als zodanig de cellen van heel de orde
en zijn een zichtbaar teken van de kerk
als liefdesgemeenschap.
Zij dienen het bevoorrechte milieu te zijn
waarin het kerkelijk bewustzijn
en de franciscaanse roeping
tot ontwikkeling kunnen komen
en waarin ook het apostolische leven van de leden
wordt bevorderd

23.
Het verzoek om toelating
tot de Orde van Franciscaanse Seculieren
wordt gericht tot de plaatselijke broederschap.
Het bestuur daarvan beslist over het aannemen
van een nieuwe broeder of zuster.
De ingroei in de orde geschiedt
via een tijd van kennismaking,
een tijd van vorming van minstens een jaar
en door de professie op de regel.
Voor deze trapsgewijze inleiding
is de gehele broederschap mede verantwoordelijk
door haar eigen levenswijze.
Wat de leeftijd voor de professie betreft
en voor een franciscaans onderscheidingsteken
houde ieder zich aan de statuten.
De professie is als zodanig een eeuwige binding.
De leden die in bijzondere moeilijkheden verkeren,
kunnen hun problemen voorleggen aan het bestuur
ter broederlijke bespreking.
Het verlaten van de orde
of de definitieve wegzending - als dit noodzakelijk is -
valt onder de competentie van het bestuur,
volgens de bepalingen van de constituties.

24.
Om de onderling verbondenheid tussen de leden
te bevorderen,
organiseert het bestuur op gezette tijden
bijeenkomsten en veelvuldige ontmoetingen,
ook met andere franciscaanse groepen,
vooral met jongeren.
Het zoekt naar de meest geschikte middelen
voor een verdere uitgroei van het franciscaanse
en kerkelijke leven
en het stimuleert allen deel te nemen aan het leven in de broederschap.
Een dergelijke verbondenheid met de overleden
broeders en zusters
wordt onderhouden door voor hen te bidden.

25.
Voor de uitgaven die nodig zijn
voor het leven van de broederschap,
voor de eredienst, het apostolaat
en charitatieve doeleinden
offeren alle broeders en zusters een bijdrage
die aangepast is aan hun eigen mogelijkheden.
De plaatselijke broederschappen
zorgen ook voor een bijdrage ten behoeve van
de uitgaven van besturen op een hoger niveau.

26.
Als concreet teken van gemeenschap
en van medeverantwoordelijkheid
vragen de besturen op de verschillende niveaus
volgens de constituties
aan de oversten van de vier franciscaanse families,
waarmee de Orde van Franciscaanse Seculieren
sinds eeuwen verbonden is,
religieuzen die geschikt en bereid zijn
op geestelijke wijze assistentie te verlenen.
Om de trouw aan het charisma
en het onderhouden van de regel te bevorderen
en om meer steun te krijgen
voor het leven in de broederschap,
zal de minister of voorzitter
met instemming van het bestuur
er op bedacht zijn
periodiek bij de competente religieuze overste
een pastoraal bezoek aan te vragen
en aan de voorzitter van hoger niveau,
aan wie dat volgens de constituties toekomt,
om een broederlijk bezoek te vragen.

'En al wie dit onderhoudt,
moge in de hemel vervuld worden
door de zegen van de allerhoogste Vader
en moge op aarde vervuld worden
door de zegen van zijn beminde Zoon,
met de allerheiligste Geest, de helper'.

(Zegen van Franciscus)