Claragroep


De Claragroep is een broederschap in oprichting. De groep komt bijeen in het Stadsklooster La Verna, Derkinderenstraat 82 in Amsterdam. 

Contactpersoon: Piet Bots ofm, pietbots@hetnet.nl, telefoon 020-3467510.


Kennismakingsbijeenkomst op 4 april 2022

Wellicht ben je op zoek naar verdieping in het leven. Naar contact met mensen die vanuit hun spiritualiteit proberen hun steentje bij te dragen aan de opbouw van de moderne samenleving, die al vele jaren niet meer als religieus omschreven kan worden.

Vrijheid en gelijkheid maken tegenwoordig de grondwaarden uit van een moderne cultuur. Zelfontplooiing en vooruitgang staan in het middelpunt. Vrijheid is uiteraard een kostbaar goed. Ze maakt juist de grootheid en het goed recht uit van een moderne cultuur. Maar tegelijk ook haar grens. De moderne cultuur zegt dat ik vrij ben en mijn mogelijkheden zoveel mogelijk moet ontplooien. Maar als ik vraag wat ik dan moet doen, krijg ik alleen als antwoord: ‘wat je wil’.

Wat uiteindelijk mijn leven de moeite waard maakt om geleefd te worden, waarvoor of voor wie ik mij engageer, wat uiteindelijk zin geeft aan mijn handelen, daarop heeft de moderne cultuur zelf op dit moment geen antwoord.

Vanuit het Franciscaanse gedachtengoed proberen wij van gedachten te wisselen over de ware opdracht van ons geloof: het meewerken aan Gods schepping van de wereld waarin ieder mens tot volle ontplooiing kan komen.

Kom ook eens met ons meedenken. Dat kan al op maandag 4 april 2022 als we een kennismakingsbijeenkomst houden van 19.30 – 21.30 uur in het Stadsklooster La Verna aan de Derkinderenstraat 82, Amsterdam-Slotervaart.

Je bent van harte welkom.

 


Opname Frans Vrijmoed

Zaterdag 19 februari 2022 vond in Stadsklooster La Verna in Amsterdam de opname plaats van Frans Vrijmoed, die in het dagelijks leven werkzaam is als geestelijk verzorger en coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. 

Voor de eerste lezing bij de opname had Frans gekozen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (VN, 1948) als dertig door de Heilige Geest ingegeven principes en haalde als voorbeeld enkele fragmenten aan.  

“In 1948 kwamen in de Verenigde Naties vertegenwoordigers bijeen van over heel de wereld en werden het eens over dertig universele rechten van de mens om nieuwe oorlogen te voorkomen. Er waren géén tegenstemmen en slechts acht staten onthielden zich van een stem. Dit was een wonder gezien de grote diversiteit van de landen in vele opzichten zoals politiek en religieus. In deze wonderlijke eenstemmigheid is beter dan ooit de stem van de heilige Geest te horen, het appèl van God. In de eerste lezing lees ik als voorbeeld enkele fragmenten voor uit deze voor mij heilige verklaring, en doe dat met een christelijke duiding,”

Woord van God

1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
2. Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze heilige Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst (...).
14. Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. (...).
18. Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, (...).
19. Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven. 
25. Eenieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, (...) alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, en zo meer.
29. Eenieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.

Zo spreekt de Ziel.

2e lezing, uit Mattheüs 7:24-29, Over een huis op een rots of op zand (De wijze en de dwaze bouwer).

Samen met de leden van de Clara broederschap in oprichting wil Frans zijn tocht voortzetten. Als OFS wensen wij Frans van harte proficiat met zijn opname.