Landelijk keuzekapittel 2021

Het landelijk keuzekapittel zit er op. God lof! Dat we God mogen danken is niet alleen omdat het na twee keren verschuiven toch gelukt is om het kapittel te houden. We mogen God ook danken omdat we positief gestemd het kapittel hebben kunnen afsluiten. Vol vertrouwen mogen we met alles wat besproken is en met het nieuwe bestuur de toekomst inkijken.

Het kapittel werd gehouden op het terrein van de Focolare Beweging in de Abdijhof Mariakroon in Nieuwkuijk. Velen waren daar nog nooit geweest en troffen daar een groot terrein aan met de nodige gebouwen in een omgeving met prachtige natuur, mooie wandelpaadjes en veel hoekjes en bankjes waar van dat moois en de stilte genoten kon worden. De zon werkte daar op een fantastische manier aan mee. De abdij is van oorsprong een klooster van de cisterciënzers, wat vooral nog te ervaren was in de authentieke kapel met de kloostergangen eromheen. De gastvrijheid was prima en het eten uitstekend. Kortom: een goede plek om te vertoeven.

We begonnen op zaterdag 12 juni met het begroeten van de afgevaardigden en de gasten. Door de corona-maatregelen was er maar ruimte voor 30 personen, maar die waren er dan ook. Enkele aanwezigen hadden bijzondere taken. Zo was er een bijzonder welkom voor Theo van Adrichem ofm, die op de eerste dag onze dagleider was. Ook voor Ana Fruk ofs, zij was als lid van het presidium van het CIOFS de voorzitter van het keuzegedeelte op ons kapittel. Roland Putman ofm was op zaterdag aanwezig om ons Nederlands te vertalen voor Ana en Margré Meulman ofs heeft veel zitten typen want zij maakt een verslag van het kapittel.

Op geregelde tijden hebben we ons tijdens dit kapittel tot God gericht. Negen gebedsmomenten telde het liturgieboekje, het openen en afsluiten van de maaltijden en de schietgebedjes niet meegeteld. We hebben ook voorzichtig weer samen gezongen, wat voor sommigen een bijzondere hernieuwde ervaring was. Hoe lang hebben we ons in de kerken niet ‘stil’ moeten houden? Ook dit bevrijdende gevoel hebben we mogen meemaken.

Als eerste kwam op zaterdag het verslag over de voorgaande bestuursperiode aan de orde. Een verslag van bijna veertig pagina’s. Deels zo uitgebreid omdat er gewoonweg veel gaande is binnen en buiten de OFS. Ook het extra jaar dat het bestuur door corona gedwongen heeft moeten aanblijven heeft voor een aanvullend stukje gezorgd. Het verslag is intensief besproken en er waren de nodige vragen, soms om verheldering en soms om de handelwijze van het bestuur kritisch onder de loep te nemen. Het bestuursverslag is tot slot goedgekeurd. In het kapittelverslag zal een tekstaanpassing van een alinea uit het bestuursverslag worden opgenomen.

Met de goedkeuring van het verslag eindigde de zittingstermijn van het landelijk bestuur en traden zij af. De minister dankte zijn medebestuursleden voor hun inzet in de afgelopen jaren. Het waren intensieve jaren en dat vraagt soms veel van bestuurders. Een bijzonder woord was er voor Wim Pot ofm, de landelijk geestelijk assistent. Het landelijk keuzekapittel zal de laatste officiële taak van Wim als geestelijk assistent zijn. Daarom klonken er woorden van dank voor zijn inzet en de open en authentieke manier van invulling van zijn taak. Negen jaren was Wim landelijk geestelijk assistent en als het maar even kon was hij aanwezig, waar dan ook, en bereid om alles te doen. Nou, alles? Wim was ook iemand die duidelijk zijn grenzen aangaf. Bij dit afscheid kwamen er twee presentjes naar hem toe: een die licht laat schijnen en een die licht nodig heeft om te schijnen. Wim: nogmaals bedankt, het ga je goed!

In de middag werden alle suggesties, aandachtspunten en aanbevelingen voor de komende bestuursperiode besproken. Op papier hadden we er al 33 via de kapittelstukken ontvangen; ter plekke werd er nog een aan toegevoegd. Nagenoeg alle punten werden de moeite waard gevonden om aan het nieuwe bestuur mee te geven. De kapittelleden konden door stemming een aantal punten prioriteit geven. Dit geheel ligt er nu voor het nieuwe bestuur en ongetwijfeld zal hierover in Doortocht de komende tijd meer weergegeven worden.

Op de zaterdagavond vond de presentatie van de kandidaten voor het nieuwe bestuur plaats. Op grond van de voordrachten door de broederschappen stonden er twee kandidaten in de kapittelstukken genoteerd. Maar in de dagen voor het kapittel en op het kapittel zelf groeide het aantal tot zes. Elk van hen ging in gesprek met de aanwezigen aan de hand van wat de kandidaat zelf naar voren bracht of de vragen die er gesteld werden. Vooral door de voorgeschiedenis van dit kapittel ging het veel over samenwerking, overbrugging en omgaan met verschillen. Het mag gezegd worden: de kandidaten werden flink aan de tand gevoeld.

Bij die ondervraging ging met name Ana Fruk namens het CIOFS in op de band en ervaringen die de kandidaat heeft met zijn of haar eigen lokale broederschap. Hiermee kwam een heikel punt naar voren. Er waren kandidaten die momenteel niet verbonden zijn aan een broederschap. Het CIOFS gaf aan, mocht zo’n kandidaat in een functie gekozen worden, dit niet te kunnen goedkeuren. Het deelnemen aan een lokale broederschap is absoluut noodzakelijk om überhaupt lid van de OFS te kunnen zijn en eventuele functies binnen de OFS te kunnen invullen. Na persoonlijke gesprekken tussen Ana en de kandidaten die dit betrof is uiteindelijk een kandidaat afgevallen.

Het nieuwe bestuur is op zondagmorgen gekozen. De heilige Geest werd als eerste aangeroepen om hierbij nadrukkelijk aanwezig te zijn. Onder leiding van Ana Fruk hebben de kapittelleden alle functies voorzien van hun keuzes. Voor elke functie waren twee of meer kandidaten. Steeds kon in één stemronde de beslissende keuze gemaakt worden. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

-          Theo Reuling, minister

-          Felix van Hulsen, viceminister en plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger

-          Angela Twickler, secretaris

-          Michel Versteegh, penningmeester en internationaal vertegenwoordiger

-          Leo Koot, vormingsverantwoordelijke

Na alle felicitaties en formele afhandelingen vond een gesprek plaats tussen Ana Fruk en de leden van het oude en het nieuwe bestuur. Zij drong aan op een goede overdracht van taken. Daarnaast sprak ze uit dat behalve de aanbevelingen voor het nieuwe bestuur die prioriteit hebben gekregen, de andere punten niet vergeten moeten worden. Kortom: er liggen meer dan dertig aanbevelingen voor het nieuwe bestuur. Ana: je wordt bedankt! Ze vroeg nogmaals om OFS-leden, die niet aan een broederschap gebonden zijn, een keuze te laten maken: óf je verbinden aan een broederschap óf het OFS-lidmaatschap beëindigen en een andere passende plek zoeken om jouw (franciscaanse) spiritualiteit te beleven. Tot slot zullen wij binnen 1 tot 2 jaren een pastorale visitatie van het CIOFS krijgen. Dit kon door omstandigheden rond de generaal geestelijk assistent niet tegelijk met dit landelijk keuzekapittel plaatsvinden.

Het kapittel eindigde op zondagmiddag met een eucharistieviering waarin het nieuwe bestuur werd bevestigd. Theo van Adrichem en Wim Pot gingen voor in deze stemmige viering. En die stemming is positief. Niet iedereen kan zeggen dat haar of zijn verwachtingen van dit kapittel volledig zijn uitgekomen, maar de meerderheid kan bevestigen dat het resultaat beter is dan verwacht werd. Dat maakt het gemiddeld meer dan positief. Vertrouwvol voor de toekomst van de OFS. God lof!