De Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften en bijdragen aan de OFS zijn daardoor aftrekbaar voor de belastingen.

Algemene gegevens

Naam: Orde van Franciscaanse Seculieren
RSIN/Fiscaal nummer: 820769848
Website www.ofsnederland.nl
E-mail: info@ofsnederland.nl
Telefoonnummer: 058-2164120
Postadres Pelikaanstraat 26, 8916 AE Leeuwarden

De Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze of seculiere instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de OFS.

Samenstelling bestuur

De OFS is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor de OFS gelden daartoe de eigen constituties. Het bestuur van de OFS bestaat uit 7 bestuursleden, waaronder een minister en een secretaris.

Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een seculier instituut als “een instituut van gewijd leven waarin christengelovigen, levend in de wereld, naar volmaaktheid in de liefde streven en zich er op toeleggen tot de heilige van de wereld vooral van binnenuit bij te dragen”.

De levensvorm van seculieren wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “het tot uitdrukking en in praktijk brengen van de eigen toewijding in een apostolische activiteit en het beijveren alles met de geest van het Evangelie als een zuurdeeg te doordringen tot kracht en groei van het Lichaam van Christus. De leken-leden nemen in en vanuit de wereld deel aan de evangeliseringsopdracht van de Kerk, hetzij door het getuigenis van hun christelijk leven en van hun trouw aan hun toewijding, hetzij door de hulp die zij verschaffen tot de ordening van het tijdelijke volgens Gods bedoeling en tot de bezieling van de wereld met de kracht van het Evangelie. Ook bieden zij, volgens de eigen seculiere aard van hun leven, hun medewerking ten dienste van de kerkelijke gemeenschap aan. De clerici-leden staan door het getuigenis van hun gewijd leven hun medebroeders en -zusters terzijde met een bijzondere apostolische liefde, en bewerken in het volk Gods door hun heilig dienstwerk de heiliging van de wereld”.

De OFS heeft als doel: om als broeders en zusters gezamenlijk het Evangelie in praktijk te brengen, naar het voorbeeld van Franciscus van Assisi, en dit leven uit te dragen in het kerkelijke en openbare leven in Nederland, in acht nemende de heersende sociale en culturele gebruiken en de maatschappelijke structuren (art. 3.1 van de Landelijke Statuten).

Beleidsplan

Het landelijk bestuur van OFS stelt haar beleid vast op basis van de aanbevelingen, besluiten en te volgen beleidslijnen, vastgesteld door het laatst gehouden Kapittel in 2017. Het volgende kapittel zal worden gehouden in 2020. Het beleid kan kort weergegeven worden door het mission statement van de OFS: wij zijn de leden van de Orde van Franciscaanse Seculieren en hebben door onze professie op de leefregel beloofd te streven naar een evangelische leefwijze, geïnspireerd door Franciscus van Assisi. In deze franciscaanse leefwijze zijn vreugde, eenvoud, dragen, teruggeven, gerechtigheid en verbondenheid met de schepping kernwaarden. Wij stimuleren elkaar daartoe door middel van bijeenkomsten en gebed.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Evenmin heeft de OFS personeelsleden in dienst.

Verslag activiteiten

Binnen de OFS vinden verschillende activiteiten plaats:

  1. Het organiseren van bijeenkomsten binnen en tussen de broederschappen om de franciscaanse leefwijze te stimuleren.
  2. Het houden van landelijke bezinningsdagen.
  3. Het organiseren van vormingsweekenden.
  4. Het vormgeven van sociaal engagement door het ondersteunen van een project.
  5. Het onderhouden van internationale banden.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten treft u aan op de website www.ofsnederland.nl.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.  

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

De baten en lasten zijn uitgesplitst naar het deel van het landelijk bestuur en de afzonderlijke broederschappen in Nederland. Het overzicht is er voor de jaren:

20142015201620172018201920202021, 2022, 2023