NieuwsLandelijke bezinningsdag

Op zaterdag 30 november is er een landelijke bezinningsdag in het Franciscushuis in 's-Hertogenbosch met een interessant programma.

Geloof: ideologie of God aanbidden

Ons geloven is dat nu een ideologie of God aanbidden? De bezinning van deze maand beschouwt dit aan de hand van een overweging van paus Franciscus wat nader.

Bezinning over dienstbaarheid

Opvang van daklozen gebeurt overal. Soms zijn er sterke franciscaanse trekken herkenbaar. De bezinning van deze maand toont zo'n voorbeeld.

Franciscan Call for Peace

De oproep is om op 4 oktober extra aandacht te schenken aan de band en ontmoeting tussen moslims en christenen. Dit op grond van de ontmoeting die Franciscus van Assisi ten tijde van de vijfde kruistocht had met sultan Malek Al-Kamil. Vanuit België is een algemene oproep gedaan hieraan mee te doen.

Loek Caspers overleden

Op 8 augustus 2019 overleed in Den Haag Loek Caspers ofs. Zij werd geboren op 3 juli 1924 in Driebergen als Nellie Cato Caspers, roepnaam Elsa. In de oorlog werkte ze bij het verzet onder de schuilnaam Loek – een naam die ze ook daarna is blijven gebruiken.

Loek is in 1943 zelf ondergedoken, maar bleef actief. Zij bracht joodse kinderen naar onderduikadressen, was lid van een knokploeg, hielp geallieerde strijders en piloten, en leerde met wapens en springstoffen om te gaan. Na de oorlog tot november 1945 werkte Loek in het leger, bij de Binnenlandse Strijdkrachten.

In de jaren erna maakte Loek het lyceum af en heeft ze medicijnen gestudeerd in Utrecht. Haar studie liep vertraging op door ernstige rugklachten, de ziekte van Pfeiffer en wachttijden tussen de coschappen. Uiteindelijk heeft Loek in 1957 haar artsexamen gehaald. Ze was Nederland helemaal zat, onder meer omdat verzetsmensen na de oorlog met de nek werden aangekeken, en vertrok naar Engeland waar ze is opgeleid tot anesthesist. Hier kwam ze in aanraking met de Anglicaanse Franciscaanse Derde Orde. Bij haar professie formuleerde ze – zoals daar gebruikelijk was – een aantal voornemens om concreet gestalte te geven aan haar lidmaatschap. Het briefje met deze voornemens heeft ze, samen met de Leefregel, tot op het laatst bewaard; ze liet ze zien toen een paar leden van de OFS haar enkele weken voor haar overlijden bezochten.

In 1963 is Loek teruggegaan naar Nederland om voor haar zieke moeder te zorgen (haar vader was toen al overleden). Ze ging werken als anesthesist. Na een auto-ongeluk rond 1973 waarbij ze haar enkel brak, kon ze niet lang meer staan. Daarom heeft ze de specialisatie Sociale geneeskunde gedaan, een opleiding van vier jaar. Ze schreef een scriptie over geneesmiddelengebruik bij vrachtwagenchauffeurs, die in 1979 veel aandacht kreeg. Tot dat moment was er nog geen aandacht voor de invloed van medicijnen op rijvaardigheid. Loek heeft tot haar pensioen gewerkt bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Na haar pensionering werd Loek lid van de Raad Uitkeringen Burgeroorlogsslachtoffers en schreef ze een aantal boeken over het verzet tijdens de oorlog.

Loek kwam in contact met de broederschap van de OFS in Den Haag. Haar anglicaanse professie werd door de rooms-katholieke OFS niet erkend. Op 23 april 1998 heeft ze toch weer professie gedaan, maar voor haar was de eerste – anglicaanse – professie ‘de echte’. Loek vond het maar onzin dat haar eerste professie niet werd erkend, ‘Nederlanders denken altijd dat ze het beter weten’.  Toen enkele jaren later de broederschap Den Haag werd opgeheven, deed dit Loek veel verdriet. Ze had regelmatig contact met Fons Sijben ofmconv. Na diens overlijden verwaterde het contact met de OFS. Toch bleef ze een betrokken lid en door het lezen van de Doortocht bleef ze op de hoogte van het wel en wee van de orde.

Loek kerkte en werkte als vrijwilligster bij de Engelstalige Church of Our Saviour in Den Haag. In deze kerk vond op 16 augustus de uitvaartdienst plaats, waarna haar lichaam te rusten is gelegd op de begraafplaats in haar geboorteplaats.

Mariette Fleur ofs

Feest H. Clara

11 augustus is de feestdag van de H. Clara van Assisi. In de Doortocht van juli/augustus beschrijft Ria van Dinther osc de eerste brief van Clara aan Agnes van Praag. Hieronder de tekst van die brief.

 

Eerste brief van Clara aan Agnes van Praag

 1. Aan de hooggeëerde, zeer heilige maagd,
  vrouwe Agnes,
  dochter van de hoogverheven
  en hoogedele koning van Bohemen.
 2. Clara, onwaardige dienstmaagd van Jezus Christus
  en onnutte dienares van de vrouwen (vgl. Lc 17,10)
  die in het klooster van San Damiano
  een besloten leven leiden,
  wenst u als uw in alles ondergeschikte
  en uw dienares
  van harte en met eerbied toe
  dat u de heerlijkheid van het eeuwig geluk
  mag verkrijgen.
 3. Ik heb de zeer passende reputatie gehoord
  van uw heilig gedrag en leven.
  Deze heeft niet slechts mij bereikt
  maar heeft zich bijna over de hele wereld
  opvallend verbreid.
  Hierover verheug ik mij zeer,
  juichend in de Heer.
 4. Niet alleen ik kan hierover juichen
  maar allen die Jezus Christus dienen
  en verlangen te dienen.
 5. U had immers meer dan anderen kunnen genieten
  van pracht en eerbetoon
  en van aardse waardigheid:
  de buitengewone roem
  de wettige echtgenote te kunnen worden
  van de roemrijke keizer,
  zoals dit uw en zijn hoogheid paste.
 6. Maar u hebt dit alles versmaad
  en met heel uw geest en met al de liefde van uw hart
  hebt u de voorkeur gegeven
  aan de allerheiligste armoede
  en aan lichamelijke ontbering.
 7. U ontving een Bruidegom van edeler afkomst,
  de Heer Jezus Christus,
  die uw maagdelijkheid
  altijd onbevlekt en ongeschonden zal behoeden.
 8. Wanneer u Hem liefhebt, bent u kuis;
  wanneer u Hem aanraakt, wordt u reiner gemaakt;
  wanneer u Hem ontvangt, bent u maagd.
 9. Zijn kracht is sterker,
  zijn adeldom verhevener,
  zijn aanblik mooier,
  zijn liefde zoeter
  en heel zijn bevalligheid fijnzinniger.
 10. U bent reeds geboeid door zijn omhelzingen.
  Hij heeft uw boezem getooid met kostbare stenen,
  uw oren gesierd met onschatbare parels,
 11. u geheel omhangen met stralende en schitterende edelstenen.
  Hij heeft u gekroond met een gouden kroon
  waarop het teken van de heiligheid prijkt (Sir 45,12).
 12. Daarom, geliefde zuster, meer nog hooggeëerde vrouwe,
  bent u bruid, moeder en zuster (vgl. Mt 12,50)
  van mijn Heer Jezus Christus,
 13. luisterrijk onderscheiden door de banier
  van onschendbare maagdelijkheid
  en allerheiligste armoede.
  Blijf sterk in de heilige dienst
  die u begonnen bent
  in een vurig verlangen naar de arme Gekruisigde.
 14. Hij heeft voor ons allen
  het lijden van het kruis gedragen (vgl. Heb 12,2).
  Hij heeft ons ontrukt
  aan de macht van de vorst der duisternis (vgl. Kol 1,13),
  die ons in boeien gevangen hield
  om de overtreding van de stamvader.
  Hij heeft ons verzoend met God de Vader
  (vgl. Rom 5,10 en 2 Kor 5,19).
 15. O zalige armoede:
  aan wie haar liefhebben en omhelzen,
  geeft zij eeuwigdurende rijkdom.
 16. O heilige armoede:
  aan wie haar bezitten en naar haar verlangen,
  belooft God het rijk der hemelen (vgl. Mt 5,3)
  en schenkt Hij zonder twijfel
  de eeuwige glorie en het zalige leven.
 17. O liefdevolle armoede:
  de Heer Jezus Christus,
  die regeerde en nog steeds regeert over hemel en aarde
  en die sprak en het was er (Ps 33,9; 148,5),
  heeft zich gewaardigd haar boven alles te omhelzen.
 18. De vossen immers, zegt Hij, hebben holen
  en de vogels van de hemel nesten
  maar de Mensenzoon, Christus,
  heeft niets waar Hij zijn hoofd op neer kan leggen (vgl. Mt 8,20).
  Maar Hij boog het hoofd en gaf de geest (Joh 19,30).
 19. De Heer die zo groot en machtig is,
  wilde in de maagdelijke schoot komen
  en veracht, behoeftig en arm in de wereld verschijnen,
 20. opdat de mensen, die zo arm en behoeftig waren
  en die zo'n grote behoefte hadden aan hemels voedsel,
  in Hem rijk zouden worden gemaakt
  door het bezit van het rijk der hemelen (vgl. 2 Kor 8,9).
 21. Juich daarom zeer en verheug u,
  vervuld van intense vreugde
  en geestelijke blijdschap.
 22. Want de verachting van de wereld
  is u liever geworden dan eerbetoon,
  de armoede liever dan vergankelijke rijkdom
  en u verzamelt u liever schatten in de hemel
  dan op aarde;
 23. daar verteert de roest ze niet
  en vreet de mot ze niet op
  en dieven graven ze niet op en halen ze niet weg (Mt 6,20).
  Daarom is uw loon overvloedig in de hemel (Mt 5,12)
 24. en hebt u met recht verdiend
  zuster, bruid en moeder genoemd te worden (vgl. Mt 12,50)
  van de Zoon van de allerhoogste Vader en de roemvolle maagd.
 25. Ik geloof vast
  dat u tot dit inzicht bent gekomen, namelijk:
  het rijk der hemelen wordt door de Heer
  alleen aan de armen beloofd en geschonken (vgl. Mt 5,3; Lc 6,20),
  want als men iets vergankelijks bemint,
  laat men de vrucht van de liefde verloren gaan.
 26. Men kan niet God en de mammon dienen,
  want men zal of de een liefhebben
  en de ander haten,
  of de een dienen en de ander verachten (vgl. Mt 6,24).
 27. Iemand die kleren aanheeft,
  kan niet vechten met iemand die naakt is,
  want degene die iets aanheeft
  waaraan hij kan worden vastgehouden,
  wordt eerder op de grond geworpen.
  Men kan niet luisterrijk leven in de wereld
  en in het rijk der hemelen met Christus heersen.
 28. Een kameel kan immers eerder
  door het oog van een naald gaan
  dan dat een rijke binnendringt
  in het rijk der hemelen (vgl. Mt 19,24).
 29. Daarom hebt u uw kleren,
  namelijk de vergankelijke rijkdom, afgelegd
  om goed in staat te zijn niet te bezwijken
  voor degene die met u vecht.
  Zo kunt u langs de smalle weg en door de nauwe poort
  het rijk der hemelen binnengaan (vgl. Mt 7,13 14).
 30. Ja, het is een grote en lofwaardige ruil,
  het vergankelijke in plaats van het eeuwige te verlaten,
  het hemelse in plaats van het aardse te winnen,
  het honderdvoudige te ontvangen in plaats van het ene
  en het zalige leven voor altijd te bezitten (vgl. Mt 19,29).
 31. Daarom ben ik van mening
  dat ik, zoveel ik kan,
  uw hoogheid en heiligheid met deemoedige gebeden
  aan het hart van Christus moet aanbevelen (vgl. Fil 1,8).
  Ik bid dat u zich in zijn heilige dienst
  sterk wilt laten maken,
 32. groeiend van goed naar beter,
  van deugd naar deugd (vgl. Ps 84,8).
  Hij die u met heel het verlangen van uw geest dient,
  moge zich dan verwaardigen
  u de verlangde beloning te schenken.
 33. Ik smeek u ook in de Heer, zoveel ik kan,
  dat u mij, uw onnutte dienstmaagd (vgl. Lc 17,10),
  en de overige u toegenegen zusters
  die met mij in het klooster wonen,
  in uw heilige gebeden wilt blijven gedenken (vgl. Rom 15,30).
 34. Daardoor geholpen zullen wij
  de barmhartigheid verwerven van Jezus Christus,
  opdat wij het samen met u verkrijgen
  de eeuwige aanschouwing te mogen genieten.
 35. Het ga u goed in de Heer
  en bid voor mij.

 

Opnames en professies

Een vreugdevolle zaterdag, 3 augustus 2019, in Suriname. Bij de broederschap Fioretti Masanga werden vier zusters opgenomen en hebben drie zusters professie afgelegd op de Regel. Allen gefeliciteerd.

Nederigheid

Paus Franciscus staat op vele manieren in het voetsporen van zijn naamgever Franciscus van Assisi. Lees als voorbeeld de bezinning van deze maand.

Bedankfilmpje uit Venezuela

Als OFS Nederland hebben wij onze zusters en broeders van de OFS in Venezuela geholpen bij een project van medicijnverstrekking aan mensen die het niet kunnen betalen. Dit filmpje ontvingen wij van Chelito Nunez om hun dank aan ons over te brengen. 

40 dagen, 40 manieren

De 40 dagen in de Veertigdagentijd bieden dagelijks de mogelijkheid om iets in de geest van deze periode te doen of op te pakken. Het FAN (Franciscan Action Network) reikt ons 40 mogelijkheden aan. In het Nederlands zijn de acties aangeduid; meer achtergrond is in het Amerikaanse artikel van Dianne Scheper te vinden.

Vastenbezinning

De Veertigdagentijd is begonnen en daarmee de tijd voor bezinning. Onze zuiderburen van TAU hebben een Vastenbezinning ontwikkeld rondom de vele namen van God. Met het Loflied op de Allerhoogste en de 99 Schone Namen van Allah als leidraad, getuigen christenen en moslims hoe zij God in hun leven ervaren. Deze online bezinning biedt iedere week iets om bij stil te staan én weet de ontmoeting van Franciscus en de sultan te verbinden aan onze weg naar Pasen. Wil je meer weten? Kijk op franciscaansbezinnen.be.

Franciscus en de sultan

In 2019 is het 800 jaren geleden dat Franciscus een ontmoeting had met sultan al-Kamil. Weinig resultaat, maar wel een grootste stap om ontmoeting en vrede te bewerkstelligen.

Op 23 februari wordt in Amsterdam een aftrapdag gehouden. DEZE IS INMIDDELS VOLGEBOEKT. Lees hierover in de folder. U leest hierover meer op de site van de Franciscaanse Weg.

Michael Perry, generaal provinciaal van de OFM, heeft een brief laten verschijnen over dit jubileum.

Gebedsintentie november

Deze maand bidden wij:

 • dat de taal van de liefde en de dialoog altijd de taal van conflicten overstemt.
 • voor de landelijke broederschappen van de Verenigde Staten, Portugal, Vietnam, Nicaragua en voor het Presidium van het CIOFS.

Onze Vader....

Video over 40 jaar Regel OFS

In 1978 is door paus Paulus VI de huidige regel van de OFS bekrachtigd. Over de ontstaansgeschiedenis is deze videofilm gemaakt.

Europees treffen OFS en YouFra

Van 20 tot en met 26 augustus vond het derde Europees congres van de OFS en YouFra plaats. Dit keer waren we te gast in Litouwen. Van het congres is een elke dag een overzichtsfilmpje gemaakt. Te bekijken zijn:

 1. Eerste dag (aankomst, openingsviering, presentatie landen).
 2. Tweede dag (conferentie, gespreksgroepen, gebed- en lofprijzingsavond).
 3. Derde dag (Mariaoord Siluva, Hill of Crosses, Kretinga)
 4. Vierde dag (sociale dienstverlening, Baltische Zee, franciscaanse ontmoeting Kretinga).
 5. Vijfde dag (Kruisweg Samogitian, evangelisatieavond).
 6. Zesde dag (Vilnius, Trakai, afsluitingsavond Pazaislis).
 7. Zevende dag (afsluiting conferentie, slotviering).

Een aantal vieringen zijn uitgezonden en nog te bezien via de volgende links:

Voor het congres, dat in het teken stond van de Heilige Geest, is een speciaal lied gecomponeerd (zie ook de liedtekst en muziek).

Ariënslezing Den Bosch

Op 20 juni wordt de jaarlijkse Ariënslezing gehouden. Dit jaar in Den Bosch en wel door bisschop Gerard de Korte. Dit gebeurt in het Sint Janscentrum. Meer informatie in de folder. De priester Alphons Ariëns was lid van de Derde Orde en voor hem loopt op dit moment een zaligverklaringsproces.

Gebedsintentie mei

We bidden deze meimaand:

 • dat de lekengelovigen hun eigen missie vervullen, door met creativiteit te antwoorden op de uitdagingen van de huidige tijd.
 • voor de landelijke broederschappen van Canada, Costa Rica en Nieuw Zeeland.

Onze Vader....

Gebedsintentie april

In de maand april  bidden we:

 • dat economen de moed hebben om iedere economie van uitsluiting af te wijzen en nieuwe wegen te banen.
 • voor de landelijke broederschappen van Mauritius, Cuba, Letland, Taiwan en voor het Presidium van CIOFS.

Onze Vader....

Gebedsintentie Maart

In de maand maart bidden we

 • Dat de Kerk de noodzaak onderkent van vorming in geestelijk onderscheidingsvermogen, zowel op het persoonlijke als het gemeenschappelijke vlak.
 • Voor de landelijke broederschappen van Brazilië, Zwitserland, Rusland en Japan.

Onze Vader.....

Opname in Amsterdam

Op 4 maart 2018 is in het stadsklooster La Verna in Amsterdam Hen Holthuizen opgenomen in de OFS. Hij maakt deel uit van de Claragroep i.o. Wij wensen hem een goede vormingsperiode toe. 

Nieuw bestuur Fioretti Masanga

Tijdens het op 17 februari 2018 gehouden keuzekapittel in Paramaribo heeft de broederschap Fioretti Masanga een nieuw bestuur gekozen. In de tuin van de bisschop werd Eunice Berghout gekozen tot minister, Carla Rees tot viceminister, Cynthia Bellamy tot secretaris, Cornelly Pleisner opnieuw tot penningmeester en Kenneth Vigelandzoon tot vormingsverantwoordelijke. Na de bevestiging van het nieuwe bestuur werd de ontmoeting vorm gegeven in een gezamenlijke maaltijd. Broederschap: van harte gefeliciteerd.

Gebedsintentie februari

In de maand februari bidden we 

 • Dat diegenen, die materiële, politieke of godsdienstige macht hebben, bestand zijn tegen de verleidingen van corruptie;
 • Voor de landelijke broederschappen van Congo en Cyprus;

Wees gegroet.....

Nieuw bestuur Portiuncula

Tijdens het keuzekapittel, dat op 17 januari 2018 werd gehouden, hebben de zusters en broeders van de broederschap Portiuncula in Leiden een nieuw bestuur gekozen. Leo Koot werd tot minister gekozen, Liesbeth Ammazzini-van der Meijden tot viceminister, Wim Barning tot secretaris, Marianne Versteegh-Moolhuijzen tot penningmeester en Thérèse Rietbergen-Buis tot vormingsverantwoordelijke. Tijdens de afsluitende eucharistieviering werd dit bestuur geïnstalleerd. Allen gefeliciteerd. 

Nieuw bestuur Tilburg

Tijdens het op 10 januari 2018 gehouden keuzekapittel heeft de broederschap Tilburg een nieuw bestuur gekozen. Als minister werd Will Visser-Pelsma herkozen. Dorothé IJzermans werd de nieuwe viceminister, Hans Visser opnieuw secretaris, Bob Pelsma opnieuw penningmeester en Willem Marie Speelman werd opnieuw tot vormingsverantwoordelijke herkozen. Allen gefeliciteerd.

Gebedsintentie Januari

Deze maand bidden wij, in verbondenheid met onze paus en alle broeders en zusters van de OFS:

 • Dat Christenen en andere religieuze minderheden in de Aziatische Landen hun geloof in vrijheid mogen beleven.
 • Voor de landelijke broederschappen van Togo, Mozambique en Korea.

Onze Vader .... 

Zalig Nieuwjaar

Moge het nieuwe jaar voor jou een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

 

een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds dienstbaar aan anderen....

een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van zijn bescheidenheid en de trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...

een beetje op de engelen, boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk....

een beetje op de herders, die hun schapen leiden en beschermen...

een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid en veel verdragend; moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg...

een beetje op de os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers...

en veel, heel veel op het kind, dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend.

 

Warme Kerst

De bezinning van deze dagen gaat over de warmte van Kerst. Warmte buiten, warmte binnen. Vooral de warmte die we mogen voelen en ervaren. Lees meer...

Nieuw bestuur Perfetta Letizia

Tijdens het op 13 december 2017 gehouden keuzekapittel is in de broederschap Perfetta Letizia in Assen een nieuw bestuur gekozen. Tot minister werd Gijs ter Veer gekozen, Heleen Becker tot viceminister en Alina Bonen tot secretaris. Tot penningmeester werd Maria ter Steege en tot vormingsverantwoordelijke Jan Specken herkozen. Bestuur en broederschap gefeliciteerd.

Professies Tilburg

Tijdens een plechtige viering zijn bij de broederschap in Tilburg drie leden geprofest. Op 13 december 2017 legden Mieke, Dorothé en Koen professie af op de Regel. Gefeliciteerd!

Opname in Amsterdam

Op 3 december 2017 is Esmeralda Garay opgenomen in de OFS. In het gezelschap van haar familie, de leden van de broederschap Claragroep i.o., van de Maria gebedskring en leden van de Franciscaanse communiteit en het LB sprak Esmeralda haar verlangen uit om lid te worden van de OFS. Dit werd bevestigd in een gebedsviering en naderhand in gezelschap gevierd. Gefeliciteerd.

Professies in Assen

Tijdens een plechtige eucharistieviering hebben op 25 november 2017 bij de broederschap Perfetta Letizia in Assen Felix van Hulsen en Ron Reijnders professie afgelegd op de regel van de OFS. Gefeliciteerd.

Professie in Leiden

Op 15 november 2017 heeft Koos de Heiden bij de broederschap Portiuncula in Leiden professie afgelegd op de regel van de OFS. Met de broederschap en gasten werd dit gevierd. Gefeliciteerd.

Generaal Kapittel te Rome

Volg het Generaal Kapittel van de OFS in Rome. Hier vindt u het laatste nieuws van onze internationaal vertegenwoordigster Mariette Fleur ofs.

Nieuw bestuur Pax et Bonum

Tijdens het keuzekapittel op 11 november 2017 bij de broederschap Pax et Bonum is een nieuw bestuur gekozen. Tot minister werd Wout van Selms herkozen en ook José Holten werd opnieuw tot viceminister herkozen. Joan van de Boom werd tot secretaris gekozen en Francie Hermans opnieuw tot vormingsverantwoordelijke. De functie van penningmeester bleef vacant. Broederschap: gefeliciteerd en alle succes voor het nieuwe bestuur.

Nieuw bestuur San Damiano

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap San Damiano in Delft is een nieuw bestuur gekozen. Tot minister werd Els de Kimpe-Haring gekozen, tot viceminister Liesbeth Potters, penningmeester Corrie Lageberg en vormingsverantwoordelijke Elleke van der Knaap-Mooren. De functie van secretaris bleef vacant. Bestuur en broederschap: gefeliciteerd en alle goeds.

Nieuw bestuur Gilze

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Gilze dat op 3 november werd gehouden is een nieuw bestuur gekozen. Alhoewel nieuw? Alle bestuursleden werden in hun functie herkozen, zodat het huidige bestuur bestaat uit minister Leo Koopman, viceminister Jo Luk-van Heijst, secretaris en vormingsverantwoordelijke Joke Timmermans-Bogaarts. De functie van penningmeester is vacant. Bestuur en broederschap: gefeliciteerd en alle goeds.

Nieuw bestuur Den Bosch I

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Den Bosch I is op 18 oktober 2017 een nieuw bestuur gekozen. Tot minister is gekozen Han van der Waal, Tiny Timmermans-Barendse tot viceminister, Willy van Ravesteijn tot penningmeester en Han van der Waal tot vormingsverantwoordelijke. De functie van secretaris bleef vacant. Van harte proficiat en alle goeds.

Nieuw bestuur Nederweert

Tijdens het keuzekapittel bij de broederschap Nederweert op 13 oktober 2017 is een nieuw bestuur gekozen. Johanny Cuypers werd opnieuw tot minister gekozen, Truus Reijnen tot viceminister, Francis Bakkers tot secretaris, Srja Wijen tot penningmeester en Tiny Doensen tot vormingsverantwoordelijke. Broederschap en bestuur: gefeliciteerd.

Professies bij Tau-kring

Aan het begin van het weekend waarin het keuzekapittel van de Tau-kring plaatsvond zijn twee leden eeuwig geprofest. Ad van den Acker en Willem Quist legden hun professie af op de regel van de OFS. Dit gebeurde in de kapel van de zusters Franciscanessen in Denekamp in het bijzijn van familie en vrienden. Ad en Willem: proficiat.

Nieuw bestuur Tau-kring

Bij het keuzekapittel, tijdens het kapittelweekend dat de broederschap Tau-kring hield bij de zusters Franciscanessen in Denekamp, is een nieuw bestuur gekozen. Tot minister werd gekozen Michel Versteegh, tot vice-minister Mariette Fleur, secretaris Janny van der Wielen, penningmeester Ine Bakker en vormingsverantwoordelijke Liesbeth Ypma. Gefeliciteerd en succes.

Feestweek Stadsklooster Amsterdam

In de komende week (1 tot en met 7 oktober 2017) viert het Stadsklooster La Verna in Amsterdam haar 20-jarig bestaan. Een week vol activiteiten. Het programma vindt u in het bijgaande overzicht.

Bestuur Fonte Colombo herkozen

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Fonte Colombo te Hilversum is het huidige bestuur herkozen. Dat betekent dat Sybil van der Maat minister is, Maria Bijleveld viceminister, Irene Leliveld penningmeester en vormingsverantwoordelijke. De functie van secretaris bleef vacant en zal door Sybil van der Maat worden waargenomen. Bestuur en broederschap: gefeliciteerd, succes en alle goeds.

Nieuw bestuur De Fioretti

Tijdens het keuzekapittel dat op 6 september gehouden is bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden is een nieuw bestuur gekozen. Als nieuwe functionarissen werden Angela Twickler tot minister en Paula Vermaat tot vormingsverantwoordelijke gekozen. De viceminister Paula Vermaat, secretaris Geralde Ruyter en penningmeester Jan Bijlsma werden herkozen in hun functies. Nieuw bestuur en broederschap: gefeliciteerd, succes, vrede en alle goeds.

Nieuw landelijk bestuur

Tijdens het landelijk keuzekapittel van 9 tot en met 11 juni in Denekamp heeft OFS Nederland een nieuw bestuur gekozen voor de periode 2017 - 2020. Op de pagina over het keuzekapittel leest u hierover meer.

Nieuw Landelijk Bestuur

Tijdens het landelijk keuzekapittel is een nieuw bestuur gekozen dat de komende drie jaren leiding zal geven aan OFS Nederland en Suriname. Op de pagina van het keuzekapittel leest u meer hierover.

Nieuw Landelijk Bestuur

Tijdens het landelijk keuzekapittel is een nieuw bestuur gekozen dat de komende drie jaren leiding zal geven aan OFS Nederland en Suriname. Op de pagina van het keuzekapittel leest u meer hierover.

Ariënslezing 15 juni Den Bosch

Op donderdag 15 juni zal in Den Bosch in het Franciscushuis de jaarlijkse Ariënslezing zijn. Dit jaar staat de bisschop, theoloog en socioloog Aengenent centraal, een tijdgenoot van Alphons Ariëns. De lezing zal gehouden worden in het Franciscushuis en wel door dr. Erik Sengers. De folder geeft nadere informatie. De middag begint om 14.00 uur (vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar) en is vrij toegankelijk.

Opnames en professie bij Tau-kring

Op 6 mei zijn Hettie van Delden en Hans Sevenhoven opgenomen bij de broederschap Tau-kring in Den Bosch. In dezelfde plechtigheid heeft Elisabeth Perez Roura opnieuw een tijdelijke professie op de regel van de OFS afgelegd. We feliciteren allen met deze stap.

Philip Rodenburg overleden

Op 24 april 2017 is geheel onverwacht Philip Rodenburg overleden. Begin dit jaar was hij opgenomen bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden. Op 2 mei was zijn uitvaart in de Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden.

Koninklijke onderscheiding Dirk Kolff

OFS-lid Dirk Kolff heeft op 26 april 2017 in Zoeterwoude een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten. Tot die activiteiten behoorde in ieder geval zijn jarenlange inzet voor de Commissie Vorming van de OFS. Bij de onderscheiding vermeldde de burgemeester de interreligieuze veelzijdigheid van Dirk: christendom (protestant en katholiek), joods en hindoeïsme. Dirk: van harte gefeliciteerd.

De vastentijd begint

Aan het begin van de vastentijd lezen we in het evangelie dat Jezus zich terugtrekt in de woestijn. Een tijd van ontbering, maar ook bezinning en inkeer. Is dat ook voor ons mogelijk, voor jou en mij? De bezinning gaat daar wat verder op in.

Ben Brevoort OfmCap overleden

Br. Ben Brevoort OFMcap is overleden. Deze lieve, zachtmoedige, bescheiden broeder heeft zo ontzettend veel voor de OFS betekend... Hij hielp vaak bij vergaderingen en kapittels, als vertaler, tolk en adviseur, en was internationaal geestelijk assistent voor de OFS en YouFra van 1990-2002. We gaan hem missen! Moge hij rusten in vrede.

Opname in Leeuwarden

Philip Rodenburg is op 11 januari 2017 in de broederschap De Fioretti (Leeuwarden) opgenomen in aanwezigheid van de broederschap en zijn naaste familie. 

Professie bij De Fioretti

Op 12 november 2016 heeft Angela Twickler bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden professie afgelegd op de regel van de OFS. Van deze plechtigheid is een verslag in woord en beeld.

Professie bij Portiuncula

Op 9 november 2016 heeft Wim Barning professie afgelegd op de regel van de OFS. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte viering in Leiden. Wim, van harte gefeliciteerd.

Opname bij Portiuncula te Leiden

Op 12 oktober 2016 is bij de broederschap Portiuncula in Leiden Koos de Heiden opgenomen. Gefeliciteerd en alle goeds.

Milieuklooster Stoutenburg bedreigd

Het franciscaanse milieuproject Stoutenburg wordt bedreigd. In het gesprek over verlenging van het huurcontract spitste de discussie zich vooral toe op de vraag of het klooster woonruimte of bedrijfsruimte is. Hier kwam zelfs een rechter aan te pas. Na de uitspraak van de rechter deed de woongemeenschap een persbericht uitgaan.

Opname en professie bij Tau-kring

Op zaterdag 1 oktober is tijdens een eucharistieviering bij de Clarissen in Nijmegen Ad van den Acker opgenomen in de OFS en heeft Wietske Walder professie afgelegd op de regel van de OFS. Beiden zijn lid van de broederschap Tau-kring in 's-Hertogenbosch. Beiden gefeliciteerd en alle goeds.

Paus bidt in Assisi voor vrede

Paus Franciscus is op dinsdag 20 september in het voetspoor van zijn voorgangers, paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI, naar Assisi gegaan om een vredesbijeenkomst te leiden en een dialoog te houden met vertegenwoordigers van andere religies onder het thema "Dorst naar vrede: religies en culturen in dialoog".

27 september Ariënslezing Haaksbergen

Op 27 september houdt Wim Nijhof een lezing over Alphons Ariëns in Haaksbergen met als thema: Alphons Ariëns en de sociale strijd in Twente. Meer gegevens in de uitnodiging.

Piet Zwetsloot overleden

Op 15 juni is plotseling Piet Zwetsloot ofs overleden. Hij was lid van de broederschap Portiuncula in Leiden en in het bestuur daarvan als secretaris gekozen. Moge hij rusten in vrede.

Het afscheid van Piet vindt plaats vanuit de OLV Geboortekerk, Kerkstraat 57 in Hoogmade. Afscheidnemen op zondag 19 juni van 14.00 tot 16.00 uur, de avondwake op maandag 20 juni om 19.00 uur en de uitvaart op dinsdag 21 juni om 10.30 uur, waarna begrafenis op het kerkhof aldaar.

Correspondentieadres: Van Klaverweideweg 4, 2355AA Hoogmade.

Professie bij San Damiano

Op zaterdag 4 juni 2016 heeft Jacques van der Knaap bij de broederschap San Damiano in Delft professie afgelegd op de regel van de OFS. Jacques: proficiat.

Professies bij Tau-kring

Vier personen hebben zaterdag 30 april 2016 professie afgelegd op de regel van de Orde van Franciscaanse Seculieren. Het waren Ellen Holkers, Margret Koop, Janny van der Wielen en Elisabeth Perez Roura. Tijdens een mooie viering in het klooster De Bron in Nijmegen spraken zij hun belofte uit en naderhand werd het met de broeders en zusters van de broederschap, genodigden en de zusters van De Bron gevierd. Dames: gefeliciteerd, vrede en alle goeds.

Visitatie broederschap Fioretti Masanga

Op zaterdag 5 maart heeft de broederlijke en pastorale visitatie van de broederschap Fioretti Masanga in Paramaribo plaatsgevonden. Om verschillende redenen konden twee leden van het LB al in Suriname zijn en kwam landelijk GA Wim Pot ofm er speciaal voor. In een broederlijke en zusterlijke ambiance vond deze ontmoeting plaats en kon veel met de overzeese medebroeders uitgewisseld worden.

Informatie EUFRA-Woche beschikbaar

De EUFRA-Woche wordt dit jaar gehouden van 23 juli tot en met 2 augustus in St. Pölten in Oostenrijk. Hierover is meer informatie beschikbaar.

26 april Ariënslezing in Nijmegen

Op dinsdag 26 april wordt bij het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit de jaarlijkse Ariënslezing gehouden. De lezing gaat dit jaar over de studietijd van Alphons Ariëns in Rome. Meer informatie, ook over het opgeven voor deze lezing, staat in de folder.

Professie in Den Bosch

Op zaterdag 30 januari was in 's-Hertogenbosch in de kapel bij de Kapucijnen de professie op de regel van Franciscus van Els Timmermans-Hendriks. Dit gebeurde in een samenzijn met de medebroeders en -zusters van de broederschap Den Bosch en gasten. Gefeliciteerd allen en alle goeds.

Professie Els Timmermans-Hendriks

Professies en opname Claragroep

Op 1 november hebben bij de Claragroep in Beverwijk Ger Palthe en Jeanne van Roon professie afgelegd op de regel van Franciscus. Tevens is Giny Seidel opgenomen in de broederschap i.o.  De plechtigheden en het aansluitende feliciteren vond plaats bij de franciscanen in Amsterdam aan de Derkinderenstraat. Dames: gefeliciteerd, vrede en alle goeds.

E-mailadres Zr. Paula

In de uitgave van Doortocht nov/dec 2015 stond op pagina 19 een e-mailadres vermeld van Zuster Paula Suwartini in verband met de meditaties in gebaar en beweging. Dat was niet het juiste. Het e-mailadres moet zijn: zrpaula.suwartini@gmail.com.

Professsies bij Pax et Bonum

Op 7 november 2015 hebben Joan en Lidy van den Boom professie afgelegd op de regel van Franciscus. Dit gebeurde bij de broederschap Pax et Bonum in Valkenswaard.

Professie Joeke Ploeg

Op 17 oktober 2015 heeft Joeke Ploeg professie afgelegd op de regel van Franciscus. Dit gebeurde bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden. Hiervan zijn ook foto's te zien.

Opnames bij San Damiano

Op 25 september 2015 zijn bij de broederschap San Damiano Yvonne Stienstra en Jacques van der Knaap in de OFS opgenomen. Tijdens een gebedsviering spraken zij het verlangen uit om, in het spoor van Franciscus, het Evangelie te leven. Daarna was er nog een feestelijk samenzijn met de broeders franciscanen in Megen, waar deze plechtigheid plaatsvond.

Gebedsdag voor Schepping

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot "Gebedsdag om Zorg voor de Schepping". Het CIOFS roept al haar leden en broederschappen op om die dag het Loflied op de Schepping (Zonnelied) te zingen of bidden, zodat het lied doorgaand over de dag gebeden wordt over heel de wereld.

Opname bij de Tau-kring

Op 4 juli 2015 is bij de Tau-kring Wietske Walder opgenomen in de OFS. Tijdens een gebedsviering sprak zij haar verlangen uit om het Evangelie in het spoor van Franciscus te leven. Daarna was er nog een gezellig moment met genodigden en de zusters van De Bron in Nijmegen, waar deze plechtigheid plaatsvond. Wietske: succes met de vorming.

Opnames in Leiden

Op 6 mei 2015 zijn drie personen opgenomen in de broederschap Portiuncula in Leiden en wel Karien Aerts, Karin Meulman en Wim Barning. Broederschap en opgenomenen: van harte gefeliciteerd en succes in de komende vormingsperiode.

Opname in Leeuwarden

Op 3 juni 2015 is Angela Twickler opgenomen bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden. Angela en de broederschap: gefeliciteerd.

Professie bij Tau-kring

Op zaterdag 2 mei zal Erik Zonnenberg professie op de regel afleggen bij de broederschap Tau-kring. Voor deze gelegenheid vindt de plechtigheid plaats in het broederklooster te Megen.

Ariënslezing in Hengelo

Op 23 april zal Jan van den Eijnden ofm in Hengelo (Ov) de jaarlijkse Ariënslezing houden. Hij zal dan spreken over Alphons Ariëns en de franciscaanse familie. Ariëns was lid van de Derde Orde en de franciscaanse spiritualiteit daarvan was heel herkenbaar in zijn werken. Meer informatie over deze lezing in de folder.

Opname bij de Tau-kring

Op 7 maart 2015 is bij de broederschap Tau-kring Ellen Holkers opgenomen in de OFS. Tijdens een gebedsviering werd die plechtig gevierd met het thema van Talita kumi. Ellen en broederschap: gefeliciteerd.

Nieuw bestuur Fioretti Masanga

Tijdens het keuzekapittel op 17 februari 2015 is voor de broederschap Fioretti Masanga in Paramaribo een nieuw bestuur gekozen. Tot minister werd Cynthia Bellamy gekozen, tot vice-minister Orlanda Trustfull, tot secretaris Kenneth Vigelandzoon, tot penningmeester Cornelly Pleisner en tot vormingsverantwoordelijke Carla Rees. Gefeliciteerd!

Opnames en professies in Paramaribo

Tijdens een plechtigheid in Paramaribo (Suriname) zijn bij de broederschap Fioretti Masanga drie zusters opgenomen in de broederschap en hebben drie zusters hun professie afgelegd op de regel van Franciscus. Opgenomen zijn Annemarie Alvares-Linger, Diana Lie A Jen en Esmuralda Mawdo. Geprofest zijn Carla Rees, Cornelly Pleisner en Josephine Lie A Jen-Alexis. Allen gefeliciteerd.

Opname en professies in Assen

Op 14 februari 2015 zijn bij de broederschap Perfetta Letizia in Assen Mw. Bandringa opgenomen en Anja Slootman en Margré Meulman geprofest op de regel van Franciscus. Gefeliciteerd!

Nieuw bestuur Perfetta Letizia

Tijdens het keuzekapittel op 21 januari 2015 heeft de broederschap Perfetta Letizia te Assen een nieuw bestuur gekozen. Als minister is Ton Anema herkozen, Ruud Huizenga werd vice-minister, Gijs ter Veer opnieuw secretaris, Maria ter Steege opnieuw penningmeester en Jan Specken werd gekozen tot vormingsverantwoordelijike. Wij wensen hen veel succes.

Nieuw bestuur Tilburg

Op het keuzekapittel van de broederschap Tilburg is op 14 januari 2015 een nieuw bestuur gekozen. Minister bleef Will Visser-Pelsma, vice-minister is Klaas van Elk, secretaris werd Bob Pelsma, penningmeester Hans Visser en Willem Marie Speelman werd verkozen tot vormingsverantwoordelijke. Veel succes in de komende drie jaren.

Nieuw bestuur San Damiano

Op 13 december 2014 is door de broederschap San Damiano in Delft een nieuw bestuur gekozen. Als minister is Loulène Boersma gekozen, Kees Kouwenhoven als vice-minister, Corrie Lagerberg als secretaris, Liesbeth Potters als penningmeester en Els de Kimpe-Haring als vormingsverantwoordelijke. Wij wensen hen veel succes in de komende drie jaren.

Nieuw bestuur Portiuncula

Tijdens het keuzekapittel op 10 december 2014 heeft de broederschap Portiuncula een nieuw bestuur gekozen: Hilde Günther als minister, Liesbeth Ammazzini als vice-minister, Piet Zwetsloot als secretaris, Bram Hoppers als penningmeester en Thérèse Rietbergen als vormingsverantwoordelijke. Veel voorspoed voor dit nieuwe bestuur toegewenst voor de komende drie jaren.

Drie professies in Tilburg

Op woensdag 10 december 2014 hebben bij de broederschap Tilburg drie personen professie afgelegd op de Regel. Dit waren Klaas van Elk, Willem Marie Speelman en Hans Visser. Broederschap en geprofesten: gefeliciteerd!

Nieuw bestuur Gilze

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Gilze op 7 november 2014 is een nieuw bestuur gekozen. Leo Koopman is verkozen tot minister, Jo Luk-van Heijst als vice-minister en Joke Timmermans-Bogaarts als secretaris en vormingsverantwoordelijke. De functie van penningmeester bleef vacant. Tijdens de Eucharistieviering, waarbij Henrik Roelvink en Wim Pot voorgingen, is het nieuwe bestuur bevestigd. Succes voor de komende drie jaren! Op de foto het nieuwe bestuur.

Nieuw generaal bestuur CIOFS

In Assisi is vandaag een nieuwe presidency (bestuur) van het CIOFS gekozen. Op de foto staan de uitverkorenen. Ana Fruk zal contactpersoon zijn voor onder andere OFS Nederland.

Generaal kapittel opent

Op zaterdag 1 november opent het generaal keuzekapittel van het CIOFS in Assisi. Bijgaand gebed wordt hierbij gebruikt.

Nieuw bestuur Pax et Bonum

Bij het keuzekapittel van de broederschap Pax et Bonum in Valkenswaard op 28 oktober 2014 werd een nieuw bestuur gekozen. Het was meer een herverkiezing aangezien Wout van Selms, José Holten, Fred Willems en Francie Hermans opnieuw in hun functie werden herkozen als respectievelijk minister, vice-minister, secretaris en vormingsverantwoordelijke. De functie van penningmeester bleef vacant. Nieuw bestuur: alle goeds!

Nieuw bestuur Tau-kring

Tijdens het keuzekapittel, dat de Tau-kring in het weekend van 10 tot 12 oktober heeft gehouden in het klooster in Velp, is een nieuw bestuur gekozen. Herkozen werden Ine Bakker als minister en Liesbeth Ypma als vormingsverantwoordelijke. Vice-minister werd Mariette Fleur, secretaris Marianne Versteegh en penningmeester Michel Versteegh. We wensen hen een goede bestuursperiode toe.

Nieuw bestuur Cammino Francescano

Op 13 september 2014 werd tijdens het keuzekapittel, dat gehouden werd bij de Clarissen in Megen, een nieuw bestuur gekozen voor de broederschap Cammino Francescano te Heerenveen. Als minister werd Leo Gosen herkozen. Kees van Kordelaar werd vice-minister en tevens vormingsverantwoordelijke. Marten Dragtsma werd herkozen als secretaris en Fred Emmerig is de nieuwe penningmeester. Gefeliciteerd en succes.

Nieuw bestuur De Fioretti

Op 4 september 2014 heeft de broederschap De Fioretti (Leeuwarden) een nieuw bestuur gekozen. Op een viertal functies werd de zittende persoon herkozen, namelijk An Tolboom als minister en vormingsverantwoordelijke, Paula Vermaat-Deutekom als vice-minister en Geralde de Ruyter als secretaris. Jan Bijlsma werd verkozen tot penningmeester. Gefeliciteerd en succes.

Nieuw bestuur Fonte Colombo

Tijdens het keuzekapittel op 23 augustus 2014 is Sybil van der Maat gekozen als minister, Maria Bijleveld als vice-minister en Irene Leliveld als penningmeester en vormingsverantwoordelijke. De functie van secretaris bleef vacant, maar het nieuw gekozen bestuur heeft besloten dat Sybil van der Maat deze taak waarneemt. Tijdens een Eucharistieviering, waarbij de geestelijk assistent van de broederschap Frans Gerritsma ofm voorging, is het nieuwe bestuur bevestigd. Gefeliciteerd en succes!

Nieuw bestuur Nederweert

Tijdens het keuzekapittel op 4 augustus 2014 heeft de broederschap Nederweert als nieuw bestuur uit hun midden gekozen: Johanny Cuijpers als minister, Francis Bakkers als vice-minister, Truus Reijnen-Beris als secretaris, Sjra Wijen als penningmeester en Tiny Doensen als vormingsverantwoordelijke. Wij wensen hen veel zegen toe in de komende bestuursperiode.

Opname bij Den Bosch I

Op 18 juni 2014 is bij de broederschap Den Bosch I tijdens de Eucharistieviering Els Timmermans-Hendriks opgenomen als lid. We feliciteren haar en de broederschap met deze stap op de weg van Franciscus.

Opname bij De Fiorette

Op woensdag 4 juni 2014 is bij de broederschap De Fioretti in Leeuwarden Joeke Ploeg opgenomen. Tijdens de opnameviering sprak hij zijn voornemen uit om naar het voorbeeld van Jezus, op de manier die Franciscus heeft geleerd, door het leven te gaan. Felicitaties aan Joeke en aan de broederschap.

Nieuw Landelijk Bestuur

Op het keuzekapittel van OFS Nederland, dat werd gehouden van 23 tot 25 mei 2014 te Denekamp is een nieuw landelijk bestuur gekozen:

- Michel Versteegh, minister
- Irene Leliveld, vice-minister en plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger
- Gijs ter Veer, secretaris
- Theo Reuling, penningmeester
- Els de Kimpe-Haring, vormingsverantwoordelijke
- Mariette Fleur, internationaal vertegenwoordiger

Wij wensen hen veel toewijding, inspiratie, succes en Gods zegen bij het uitoefenen van de taak waarvoor zij gekozen zijn. Er zijn enkele foto's beschikbaar.

Statuten goedgekeurd

Na een lang proces heeft het CIOFS op 20 april 2014 de statuten van OFS Nederland middels een decreet goedgekeurd.

Tjeu van Knippenberg op bezinningsdag

Op de landelijke bezinningsdag van 12 april zal professor Tjeu van Knippenberg ons meenemen in de zorg voor de ziel. Meer informatie: zie bij 'Activiteiten'.

Drie professies

Sinds afgelopen zaterdag, 8 maart 2014, is de OFS een drietal geprofeste leden rijker. In Heerenveen legde Fred Emmerig professie af op de Regel en in Delft gebeurde dat door Elleke van de Knaap en Kees Kouwenhoven. Allen gefeliciteerd en een toekomst waarin de intentie van de professie werkelijkheid mag worden.

Opname en professie

Op zaterdag 1 februari 2014 is bij de broederschap Tau-kring in Den Bosch Erik Zonnenberg opgenomen als lid van de OFS.
Op zondag 2 februari 2014 legde Irene Leliveld bij de broederschap Fonte Colombo in Hilversum professie af op de Regel van Franciscus.
Beiden van harte gefeliciteerd. 

Zalig Nieuwjaar

Dit wensen wij alle franciscaans geïnspireerde mensen toe, zeker ook de leden van de OFS. In de bezinning van deze maand gaat onze landelijk minister Michel Versteegh wat dieper in op de betekenis van een nieuw jaar, een nieuw begin. 

Opnames in Tilburg

Op woensdag 11 december 2013 worden in de OFS Broederschap in Tilburg Klaas, Hans en Willem Marie opgenomen.

Professie en opname in Assen

Op 9 november vonden bij de broederschap Perfetta Letizia een professie en een opname plaats. Van de plechtigheden is bijgaand fotoverslag gemaakt.

Edmé Leter overleden

In de morgen van 13 november 2013 is Edmé Leter, minister van de broederschap Fioretti Masanga in Suriname, op 74-jarige leeftijd overleden. We zullen haar missen. We vertrouwen er op dat ze nu in het gezelschap is van Franciscus en Clara, die haar in haar leven zo geïnspireerd hebben en in dat licht bezien moeten we verheugd zijn voor haar.

 

Theo van Adrichem op bezinningsdag

Op zaterdag 23 november zal Theo van Adrichem tijdens de landelijke bezinningsdag ingaan op de Lofzang op de Allerhoogste. Voor meer informatie klik hier.

Bezinning over diaconie

De bezinning van de maand november gaat over diaconie, een onderwerp dat franciscaans geïnspireerden in het bijzonder moet aanspreken. Om deze in zijn geheel te lezen klik hier.

Professies in Leeuwarden

Op 12 oktober 2013 hebben Jan Bijlsma en Joop Jordan professie afgelegd op de Regel van Franciscus. Dit gebeurde in Leeuwarden temidden van de broederschap De Fioretti en de vele belangstellenden bij deze gebeurtenis. Jan en Joop: gefeliciteerd!

OFS 4 oktober op Radio Maria

Op 4 oktober zal op Radio Maria een interview te horen zijn met Theo Reuling ofs. Het gesprek is te horen in het programma Leven met God dat om 08:15, 20:00 en 24:00 uur te beluisteren zal zijn. Radio Maria is te beluisteren via de middengolf (AM 675), via internet (www.radiomaria.nl) en via mobiele telefoon (app).

Opnames in Amsterdam

Op 22 september 2013 zijn in de kapel van de franciscanen aan de Derkinderenstraat in Amsterdam ten overstaan van het landelijk bestuur drie personen opgenomen in de OFS: Ger Palthe, Jeanne van Roon en Ton de Groot. Deze groep hoopt uit te groeien naar een nieuwe broederschap die haar thuishaven vindt in Beverwijk. Gefeliciteerd!

Emile Gerards opgenomen

Op 21 september 2013 is Emile Gerards opgenomen in de OFS bij de broederschap Pax et bonum in Valkenswaard. Emile: gefeliciteerd en succes met de vorming!

Hans Visser geridderd

Tijdens zijn vakantie in Alicante werd Hans Visser, kandidaat-lid van de Broederschap Tilburg, en echtgenoot van Will Visser-Pelsma, op 26 april ´s-morgens gebeld door Nederlandse ambassadeur in België, de heer Henne Schuwer. Deze vertelde hem dat om 12.00 uur de Staatscourant zou verschijn en dat daarin tot stond dat Hans benoemd was tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat was een grote verrassing voor Hans. Hans en Will werden daarom uitgenodigd om op 30 april aanwezig te zijn op de receptie, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem Alexander, op de Nederlandse ambassade in Madrid om daar de versierselen in ontvangst te nemen. Hans is waarschijnlijk de laatste Nederlander, nog een ridderorde kreeg opgespeld door de Nederlandse Ambassadeur Cornelis van Rij, in naam van Koningin Beatrix.

Hans heeft zich belangeloos en vol overgave en met succes jarenlang ingezet voor onderwijs in het algemeen, sport op alle niveaus en voor duurzame projecten in diverse ontwikkelingslanden. Voor de OFS zette Hans zich met zijn vrouw Will in, voor de waterprojecten in Samba /Leo en Guessé in Burkina Faso.  

Hans, van harte gefeliciteerd!

Jan van der Eijnden op bezinningsdag

Op zaterdag 27 april wordt de volgende landelijke bezinningsdag georganiseerd. Als spreker hebben we Jan van der Eijnden uitgenodigd, die zal ingaan op de recente ontwikkelingen in de kerk, het vriendelijke gezicht er van, de invloed van de pauskeuze en wat franciscaans geïnspireerden er zelf aan kunnen bijdragen. In de namiddag zal landelijk minister Michel Versteegh de aanwezigen laten kennismaken met een presentatie die in het kader van PR is ontwikkeld.

Paus Franciscus I

God lof! De jezuïet Jorge Mario Bergoglio heeft de naam van Franciscus aangenomen bij zijn verkiezing tot paus. Stimulerend en veelbelovend! Ook het CIOFS is verheugd; voor hun reactie <klik hier>.

EUFRA-Woche in Padua

De EUFRA-Woche wordt dit jaar in Padua in Italie gehouden van 6 tot 15 juni 2013. Lees meer >>

Willem Quist eeuwig verbonden

Op 5 januari 2013 is Willem Quist zijn eeuwige verbintenis aangegaan met de OFS. Dat gebeurde tijdens een gebedsviering in het klooster van de broeders Franciscanen in Megen. Vele gasten waren gekomen om dit mee te maken en Willem, zijn vrouw en kinderen hiermee te feliciteren. Willem maakt deel uit van de Tau-kring in Den Bosch. Willem: gefeliciteerd.

Reis naar Assisi 2013

In 2013 organiseert OFS Nederland een reis naar Assisi. Deze reis staat open voor OFS-leden, kennismakers met de OFS en hun partners. Voor meer informatie klik hier

Leo Jacobs ofs op TV

Op 23 september 2012 was Leo Jacobs (met Tau-kruis) op televisie in het Geloofsgesprek voorafgaand aan de Eucharistieviering. Hij sprak over de grote verandering in zijn leven, ook over Franciscus en over de OFS. Een hele mooie uitzending, eerder op 6 mei uitgezonden. Voor wie het nog niet gezien heeft:  klik hier . Leo is lid van de broederschap San Damiano in Delft.

Guy Meulmeester overleden

Op 11 september 2012 is Guy Meulmeester ofs, lid van de broederschap Fonte Colombo, na een zwaar ziekbed overleden. Guy was binnen de broederschap tevens verantwoordelijke voor de vorming. Op maandag 17 september was de uitvaart in zijn woonplaats Weesp. Hij ruste in vrede.

Pax et Bonum opgericht

In Valkenswaard is op zaterdag 18 augustus 2012 de broederschap Pax et Bonum opgericht door het landelijk bestuur met toestemming van provinciaal Jan van der Eijnden ofm en onder het toeziend oog van provinciaal Theo Scholtes ofm.conv. In 2000 kwamen hier al een groepje mensen bijeen om de franciscaanse spiritualiteit te delen in het huis van de Minderbroeders Conventuelen. Vooral Fons Sijben was hier de grote animator. Langzaam werd toegewerkt naar de oprichting van de broederschap die nu een feit is en de naam "Pax et bonum" meekreeg. In de daarop volgende bestuursverkiezing is Wout van Selms gekozen als minister, José Holten als vice-minister, Fred Willems als secretaris, Bart Koolen als penningmeester en Francie Hermans als vormingsverantwoordelijke. Daarnaast maken Arno Drissen en Fer Frissen deel uit van de broederschap. Harry Uitendaal ofm.conv. is benoemd als geestelijk assistent. Gefeliciteerd en veel pax et bonum.

EUFRA-Woche in Rheine

Uit Nederland hebben 3 OFS-leden deelgenomen aan de EUFRA-Woche in huis Gertrudenstift in Rheine-Bentlage (Dld). Dit waren Hilde Guenther, Marianne Versteegh en Corrie Lagerberg. Na wat aanloopproblemen is de week verder goed verlopen. Het programma stond in het teken van H. Clara. Dat betekende driemaal een gespreksgroep in de diverse talen en driemaal Bijbeldelen met mensen uit eigen taalgebeid (dus alleen de drie Nederlandsen) en driemaal een workshop naar keuze. Daarnaast zijn bezoeken gebracht aan bedevaartsoorden in Telgte en Heede, een rondleiding in een tuincentrum, een excursie naar een scheepswerf en een bezoek aan de zusters Franciscanessen in Thuine. Er was voldoende tijd voor ontmoeting met de andere deelnemers, meditatie en zelfs een uitstapje op eigen initiatief. Het onderkomen was bijzonder goed en in een prachtige omgeving. Een uitgebreider verslag komt in Doortocht.

OFS-YouFra congres Lisieux

Vier personen van het landelijk bestuur hebben van 9 tot 15 juli deelgenomen aan het Eerste Europese Congres van de OFS tezamen met de YouFra. Ongeveer 180 mensen, jong en oud, afkomstig uit 25 Europese landen waren in Lisieux bijeen om elkaar te ontmoeten en samen te bezinnen op het thema "Duc in altum", "vaar naar het diepe", naar Lucas 5,4. Wat zijn de uitdagingen voor OFS en YouFra in de komende jaren? Een congres dat geslaagd genoemd mag worden omdat de deelnemende landen een goed beeld hebben gekregen van hoe de situatie rond OFS en YouFra is in de andere landen. Dat leidde tot veel getuigenissen van steun, bemoeding en hoop, maar ook van medeleven en troost. De deelnemers hebben ook elkaar persoonlijk leren kennen, wat veel contacten heeft opgeleverd in deze week, maar ook voor de toekomst. Uitgebreidere verslagen komen in Doortocht en kunt u vinden op de website van de CIOFS (www.ciofs.org) of op de facebookpagina van OFS Nederland.

Nieuw bestuur Nederweert

Op het keuzekapittel van 1 juni is Tiny Doensen herkozen als minister van de broederschap Nederweert. Annie van Houten is gekozen tot vice-minister, Lies van der Looij als secretaris, Sjra Wijen als penningmeester en Liesbeth Gerits als vormingsverantwoordlijke. Gefeliciteerd!

Nieuw bestuur Den Bosch I

Tijdens het keuzekapittel op 16 mei is Han van der Waal verkozen tot minister van Den Bosch I. Kees Stikkers werd gekozen als vice-minister, Paul van Hoek als secretaris, Willy van Ravensteijn als penningmeester en Maria Kersten als vormingsverantwoordelijke. Allen gefeliciteerd.

GA voor Fioretti Masanga

Door bisschop De Bekker is father Ronaldo Sergio de Faria benoemd als Geestelijk Assistent van de broederschap Fioretti Masanga in Paramaribo. Omdat de eerste en tweede franciscaanse orden geen vertegenwoordiging kennen in Suriname is een wereldheer in deze functie benoemd. We wensen hem en de broederschap een vruchtbare samenwerking.

Marie Ligeon ofs overleden

Vandaag kwam het droevige bericht binnen dat Marie Ligeon, vice-minister van de broederschap Fioretti Masanga, is overleden. Ze was het oudste lid van de broederschap en afgelopen zaterdag 96 jaren oud geworden. Zij heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen en is nu door Onze Lieve Heer naar huis geroepen. Moge haar ziel in vrede rusten.

Nieuwe landelijke GA

Wim Pot ofm is benoemd als nieuwe landelijk Geestelijk Assistent. Daarmee is voorzien in de vacature die in september 2011 is ontstaan door het overlijden van Fons Sijben ofm.conv. We zijn erg blij met de benoeming van Wim en wensen zowel Wim als de OFS veel vreugde en vruchtbaarheid toe.

Tilly Gerrits overleden

Op 21 februari 2012 overleed Tilly Gerrits-van den Berg, lid van de broederschap Den Bosch. Zij werd in 1984 aangenomen en op 16 oktober 1985 legde zij haar professie af op de regel van de OFS. Zij was een trouw lid van de broederschap. Helaas was zij al meer dan 10 jaar niet meer in staat de bijeenkomsten bij te wonen, maar zij bleef altijd haar belangstelling tonen. Moge zij rusten in vrede.

Professie Han van der Waal

Op woensdag 15 februari 2012 heeft Han van der Waal bij de broederschap Den Bosch zijn professie voor het leven afgelegd op de regel van Franciscus. Gefeliciteerd!

Nieuw bestuur San Damiano

Tijdens het keuzekapittel dat op 4 februari 2012 werd gehouden is Els Haring gekozen tot minister. Loulène Boersma is gekozen tot vice-minister, Corrie Lagerberg tot secretaris, Liesbeth Potters tot penningmeester en Esther Hoogbruin tot vormingsverantwoordelijke. Allen gefeliciteerd!

Nieuw bestuur Gilze

Tijdens het keuzekapittel op 3 februari 2012 werd Joke Timmermans-Bogaarts herkozen als minister en vormingsverantwoordelijke. Leo Koopman is gekozen tot vice-minister, Jo Luk-Heijst tot secretaris en Wim Marijnissen tot penningmeester. Gefeliciteerd en succes.

Nieuw bestuur Perfetta Letizia

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Perfetta Letizia te Assen is op 25 januari 2012 Ton Anema herkozen als minister. Hans Weber werd door de broeders en zusters gekozen tot vice-minister, Gijs ter Veer tot secretaris, Maria ter Steege tot penningmeester en Elly Beentjes opnieuw tot vormingsverantwoordelijke. Gefeliciteerd.

Opnames en professies

In Oirschot hebben afgelopen zaterdag Bart Koolen, José Holten, Fred Willems en Fer Frissen professie afgelegd op de regel. Tevens werden Jan van Dillen, Johanny Cuijpers en Johanna Caris opgenomen. Zij maken deel uit van de broederschappen Nederweert en Valkenswaard i.o. Van harte gefeliciteerd.

Leo Koopman geprofest

Op 6 januari heeft bij de broederschap Gilze Leo Koopman professie afgelegd op de Regel. Gefeliciteerd!

Nieuw bestuur Fioretti Masanga

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Fioretti Masanga in Paramaribo is op 18 november een nieuw bestuur gekozen. Edmé Leter is de komende drie jaren minister, Marie Ligeon vice-minister, Cynthia Bellamy werd gekozen als secretaris, Eunice Berghout tot penningmeester en Kenneth Vigelandzoon tot vormingsverantwoordelijke.

Emanuela de Nunzio overleden

Oud generaal-minister Emanuela de Nunzio van de OFS is op 10 november 2011 in Rome overleden. Ze was 82 jaren oud. Dit heeft het CIOFS bekendgemaakt. Voor meer informatie klik < hier >.

Nieuw bestuur Tilburg

Op het keuzekapittel van de broederschap Tilburg op 9 november 2011 is Will Visser-Pelsma gekozen als minister. Tot vice-minister werd Riky Kieboom gekozen, als secretaris Bob Pelsma. Als vormingsverantwoordelijke is Will Visser-Pelsma gekozen. Het stemmen voor de penningmeester leverde geen keuze op, maar in het nieuw gekozen bestuur is overeengekomen dat Bob Pelsma deze taak waarneemt.

KJD 2011

De OFS was op 6 november aanwezig op de 34e landelijke Katholieke Jongerendag in de Maaspoort in Den Bosch. Er waren weer vele  jongeren van 12 tot 30 jaar aanwezig. Vanuit een stand van 'Assisi aan de Maas' werd informatie gegeven door de franciscanen en de clarissen in Megen èn de OFS. Een mooie gezamenlijke activiteit! Voor meer info: http://www.jongkatholiek.nl/kjd/

Nieuw bestuur De Fioretti

Op het keuzekapittel van 11 oktober heeft de broederschap De Fioretti in Leeuwarden een nieuw bestuur gekozen. Minister werd An Tolboom, vice-minister Paula Vermaat-Deutekom, secretaris Geralde de Ruyter en penningmeester Klaas Wierenga. An Tolboom werd daarnaast tot vormingsverantwoordelijke gekozen.

Willem Quist opgenomen

In de openingsviering van het kapittelweekend van de broederschap Tau-kring is Willem Quist opgenomen in de OFS. In de viering, die in het teken stond van het naderend Franciscusfeest, werd het verhaal van Willem opgenomen en verteld binnen het grote verhaal van Franciscus.

Nieuw bestuur Tau-kring

Tijdens het kapittelweekend van de broederschap Tau-kring, van 30 september tot 2 oktober in abdij Sion te Diepenveen is een nieuw bestuur gekozen. Ine Bakker werd herkozen als minister, Liesbeth Ypma als vice-minister en vormingsverantwoordelijke; Marianne van Amelsfort werd gekozen als secretaris en Louise Derksen als penningmeester.

Nieuw bestuur Portiuncula

Tijdens het keuzekapittel van de broederschap Portiuncula in Leiden op 14 september zijn de volgende personen in de verschillende bestuursfunties gekozen: Marianne Versteegh als minister, Lous Roman als vice-minister, Hilde Günther als secretaris, Okkie Cremers als penningmeester en Dirk Kolff als vomingsverantwoordelijke.

Kees van Kordelaar opgenomen

Tijdens de bevestigingsviering van het nieuw gekozen bestuur van de broederschap Cammino Francescano is Kees van Kordelaar opgenomen in de broederschap. Wij wensen hem veel succes en inspiratie op de vormingsweg naar de professie.

Nieuw bestuur Cammino Francescano

Op het keuzekapittel van 10 september 2011 werden de volgende personen voor de diverse functies verkozen: Leo Gosen als minister, Aletta Doppenberg als vice-minister, Marten Dragtsma als secretaris en Tjitske Hellman als vormingsverantwoordelijke. De functie van penningmeester bleef vacant.

Nieuw bestuur Fonte Colombo

Op zaterdag 3 september 2011 is in Hilversum een nieuw bestuur voor de broederschap Fonte Colombo gekozen. Sybil van der Maat is gekozen als minister, Koos Simons als vice-minister en Guy Meulmeester als vormingsverantwoordelijke. De functies van secretaris en penningmeester leverden geen uitverkiezing op. Het nieuwe bestuur zal nog overleggen hoe en wie deze taken gaat uitvoeren.

Crypte Franciscus

Via een webcam direct zicht hebben op het graf van H. Franciscus in de crypte van de basiliek in Assisi. Dit kan door <hier> te klikken.

Nieuw landelijk bestuur

Tijdens het landelijk keuzekapittel van de OFS is op zaterdag 18 juni 2011 een nieuw landelijk bestuur gekozen. Michel Versteegh is herkozen als landelijk minister. Tot vice-minister werd Leo Koot verkozen. Mariette Fleur werd herkozen als secretaris en Theo Reuling als penningmeester. Door keuze werden ook de overige functies onder de vier bestuursleden verdeeld: Theo Reuling werd tevens verantwoordelijke voor de vorming, Mariette Fleur internationaal vertegenwoordigster en Michel Versteegh plaatsvervangend internationaal vertegenwoordiger. Het keuzekapittel werd voorgezeten door Ewald Kreuzer namens het CIOFS en broeder Amanuel ofm.cap namens het CAS.

Voor een uitgebreider verslag over het kapittel lees verder <hier>.

Professie Den Bosch

Op 18 mei heeft in Den Bosch bij de broederschap met dezelfde naam Tiny Timmermans-Barendse professie afgelegd op de regel van de OFS. Tiny, van harte gefeliciteerd!

Broeder Leo

Op 13 mei heeft bij de broederschap Portiuncula in Leiden Leo Koot professie afgelegd op de regel. Leo, van harte gefeliciteerd. (Is de OFS weer een broeder Leo rijker)

Will Visser ridder

Op 29 april 2011 is in de Nederlandse ambassade in Brussel ons OFS-lid Will Visser-Pelsma geridderd. Ze kreeg voor haar enorme inzet en vele verdiensten, vooral in Afrika en Amerika, de onderscheidingstekenen die horen bij een Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Will Visser met onderscheiding

Ambassadeur Henne Schuwer vermeldde dat Will door haar werkzaamheden via vele organisaties en stichtingen in staat is gebleken voor veel mensen het verschil te maken in deze tijd.

Onder het mom van dat 'het koor van de Trouwlaan het Wilhelmus moet zingen op de receptie van Koninginnedag op de ambassade' - haar man Hans zit bij dat koor - was Will meegetroond naar Brussel. Daar trof ze familie, buurt én leden van het LB aan. Toen voelde ze nattigheid. Het koor heeft het Wilhelmus gezongen, maar wel voor haar!

Will, van harte gefeliciteerd!!

 

Cammino Francescano opgericht

Op 19 maart is in Heerenveen de nieuwe broederschap Cammino Francescano opgericht worden. Door de professie op de regel van Aletta Doppenberg, Leo Gosen en Marten Dragtsma kwam het aantal eeuwig geprofeste personen, tezamen met Hannah Lukassen en Tjitske Hellman, op vijf. Voldoende om een broederschap op te richten, wat dan ook aan het landelijk bestuur is verzocht. Het landelijk bestuur heeft hierop positief beslist. Met toestemming van Theo Scholtes ofm.conv. namens de eerste franciscaanse ordes en bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden is de broederschap opgericht. Gekozen is voor de naam 'Cammino Francescano', Italiaans voor 'Franciscaanse Weg'.

Prijs voor OFS-project

Het ecologisch aanplantproject in Burkina Faso, dat een aantal jaren geleden door de OFS in samenwerking met Wilde Ganzen is gefinancierd, heeft de derde prijs gewonnen bij fonds 'Terre des femmes' van Yves Rocher. Projecten die zich bijzonder onderscheiden op het gebied van ecologie en de strijd van vrouwen voor verbetering van hun omgeving kunnen hiervoor in aanmerking komen. De voorvechtster van dit project, Will Visser-Pelsma ofs, kon op 3 februari de oorkonde en een bedrag van € 2.000 in ontvangst nemen. Will: van harte gefeliciteerd!

Jongerenactiviteiten

Een overzicht van activiteiten voor jongeren van het Franciscaans Jongeren Werk (FJT). Kijk bij 'Jongeren' onder 'Over OFS'.

Activiteiten