Tau-kring ('s-Hertogenbosch)


De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30/11.00 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de franciscaanse spiritualiteit in praktijk te brengen.

Informatie: Ine Bakker ofs, tel. 024-3587180.


2017


Bijeenkomst mei – Regel van de OFS par. 4, 5 en 6

Met ingang van deze bijeenkomst staat de Regel centraal.

We lezen paragraaf 4 en buigen ons in groepjes over de vragen wat de kernwoorden zijn van waaruit ik leef en hoe ik dat handen en voeten probeer te geven. Plenair wisselen we een samenvatting daarvan uit. 

Na de lunch lezen we paragraaf 6 en gaan in groepjes aan de slag met vragen rond onze verhouding tot de kerk. En met de vraag: staat de kerk van Christus in verhouding tot het evangelie van Christus? 

Vervolgens begeven ons naar de kapel voor de viering waarin de opnames van Hans en Hettie en de hernieuwing van de professie van Elisabeth gestalte krijgen. 


Bijeenkomst april – De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

                       

Pag. 67-73 uit het boek van Gerard Ris. Eerst een korte toelichting op deze strofe uit de zegen van Aäron. We zullen ons hoofdzakelijk richten op de vrede en doen dat door drie aspecten daarvan onder de loep te nemen: (1) vrede, (2) rechtvaardigheid en (3) eigen bijdrage. We beginnen met een wandmeditatie rond deze drie aspecten, waarbij voor de eerste twee vooral de vraag aan de orde is wat we er onder verstaan en bij de eigen bijdrage de vraag wat die bijdrage zou kunnen zijn. Dit levert in een half uurtje drie volgeschreven flappen op, waarbij we van elkaar kritisch bekijken wat de ander schrijft. Na een korte pauze verdelen we ons in drie groepen, een bij elk van deze aspecten. We praten de resultaten op de flap nog eens door en worden daarbij verzocht om het resultaat van dat gesprek op een of andere, al dan niet creatieve, wijze te presenteren aan de gehele broederschap. De vrede-groep heeft de flap verscheurt en laat alle leden de stukken weer aan elkaar passen om zo het geheel, de vrede, te herstellen. De rechtvaardigenhebben hun flap in puzzelstukjes geknipt die na een zoek- en puzzeltocht in elkaar passen, om zo zichtbaar te maken dat ieder krijgt wat bij hem of haar past. De eigen-bijdrage- groep laat iedereen letterlijk een steentje bijdragen en nodigt uit om dat steentje met een tekst of belofte vergezeld te laten gaan.


 

Bijeenkomst maart – De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

Pag 56-66 uit het boek van Gerard Ris. Er zijn twee sessies. De eerste is rond de zin: De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hierin bespeuren de voorbereiders een dynamiek en die dynamiek wordt gekoppeld aan een dans. Dit wordt ingeleid met een verhaal over een geheim dat uiteindelijk toevertrouwd wordt aan water en riet en dat hoorbaar wordt als uit het riet gesneden fluiten een dans begeleiden. Een deel van de aanwezigen leert een dans, het andere deel observeert. We wisselen kort daarover uit. We sluiten deze sessie af met het verhaal van de monnik die alleen kon bidden door als een clown te dansen en daar door de abt om geprezen werd.
De tweede sessie spitst zich toe op de genade. Dit woord komt 180 keer voor in het Tweede Testament en heeft dus het nodige belang. We bezinnen ons op twee vragen: Wat vraag ik van God?en Wat geef ik de ander?. We schrijven die op en laten onze antwoorden langs een tau-touw gaan dat ons allen verbindt. Zo vernemen we elkaars antwoorden. 


Bijeenkomst februari – De Heer zegen u, de Heer behoede u

(pag 50-55 uit het boek van Gerard Ris). Er zijn twee sessies die beginnen met een inleiding, vervolgens gaan we uiteen in groepjes rond een aantal vragen rond de betekenis van zegenen: wat het betekent, of we wel eens iemand zegenen, hoe het aanvoelt dat iemand jou zegent, al dan niet op belangrijke momenten, dat er voor je gebeden wordt.

Tot slot maken de groepjes een zegenbede voor de gebedsviering aan het eind van deze dag. Deze vieren we samen en nemen dan nadrukkelijk afscheid van elkaar. 


Bijeenkomst januari

 

Dit jaar twee onderwerpen: De Zegen van Aäron en de Regel van de OFS. De Zegen wordt gestart met de inleiding uit het boek van Gerard Ris. De Regel trappen we af met enkele opdrachten. Wat betekent broederschap in het algemeen. Wat betekent de OFS? Wat is de betekenis buiten de broederschap? We gaan met deze vragen individueel aan de slag en brengen dat tot één kernwoord. In groepjes leggen we deze kernwoorden naast elkaar, wisselen de onderbouwing aan elkaar uit en moeten dan besluiten welke drie de meest gemeenschappelijke draagkracht hebben. Deze drie brengen we plenair in.2016

Dit jaar combineren we encycliek 'Laudato si', bul 'Misericordiae vultus' en actuele levensvragen. 

 


Bijeenkomst december
barmhartigheid en verzoening

Elisabeth van Thüringen

Insteek gekozen via Elisabeth van Thüringen, patrones van de OFS. 

Uit de daden van Elisabeth (van Thüringen) volgt een overzicht van de werken van barmhartigheid: de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken. Van de zeven geestelijke werken krijgen we een hertaling van emeritus-bisschop van Regensburg: mgr. Joachim Wanke. Voor hem kun je de werken als volgt duiden:

1. de twijfelenden raad geven: tot iemand zeggen: ‘Jij hoort erbij.’
2. de onwetenden onderrichten: ik luister naar je.
3. de zondaars vermanen: ik spreek positief over jou.
4. de bedroefden troosten: ik ga een stuk met je op weg. 
5. beledigingen vergeven: ik deel met je.
6. lastige personen geduldig verdragen: ik zoek je op.
7. tot God bidden voor de levenden en de doden: ik bid voor je. : 

 Na het laten doorwerken van deze hertaling zoeken we een fotobeeld uit een grote selectie uit die volgens ons past bij deze insteek rond barmhartigheid. Aan de hand van een aantal vragen formuleren we voor onszelf wat barmhartigheid doen en ontvangen voor onszelf betekent en hoe belangrijk dat is voor jezelf en voor je geloof. Dit wisselen we daarna in groepjes aan elkaar uit.

We sluiten af met een viering van verzoening.

 


 

 

Bijeenkomst november

Ecologische bekering 
Direct doet zich het probleem voor dat de beamer niet werkt. Een gedeelte uit de tv-documentaire ‘In de ban van de paus’ en een aanvullende presentatie wordt daarom vanaf een laptop in de drie groepen afzonderlijk vertoond.

  1. Het voelen en ervaren van verbondenheid tussen God en alle wezens.
  2. Het inzetten van je (groeiende) capaciteiten voor behoud van de schepping en het spanningsveld om daar al dan niet iets voor op te offeren.
  3. Het richting scheppingsbehoud gestimuleerd worden door Franciscus, Laudato Si’ en een op dit punt eigenlijk karig voorziene bijbel.

Voor elk aspect krijgen we een aantal bouwstenen uit Laudato Si’ aangereikt en we bespreken dit in groepsverband. 

 

Na een openingstekst rond broeder Zon en moeder Aarde staan we achtereenvolgens stil bij drie aspecten: 


 

Bijeenkomst oktober

We kijken naar een aflevering van Tegenlicht: Thomas Rau over het einde van bezit. 
We bespreken dit in subgroepen.

Dragen en gedragen worden.

We sluiten het thema deel af en vieren de opname van Ad en de professie van Wietske. 
 

 


 

Bijeenkomst september

 

De lunch wordt geopend met een uitgebreider gebedsmoment (de viering waar we normaliter mee afsluiten hebben de voorbereiders meer over de dag verdeeld). Vanwege het thema wordt er een smakelijke lunch op tafel gezet bestaande uit biologische en/of streekproducten (brood, beleg, zuivel, sap, fruit). Rond de herkomst is informatie in te zien. 

Het thema vervolgt met twee invalshoeken: voedsel en kleding. Van beide krijgen we een overzicht met feiten over kleding en voedsel rond herkomst, duurzaamheid, milieubelasting en dergelijke.

Bij het aspect eten gaan we uit van wat we gisteren gegeten en gedronken hebben. In hoeverre was het fairtrade, biologisch of iets dergelijks, in welke mate gekocht bij de boer of biowinkel en hoeveel is er weggegooid? We maken deze inventarisatie voor onszelf en bespreken in de groep wat ons opvalt.

Bij het aspect kleding duiken we in onze klerenkast. Wat bezitten we aan broeken, shirts, jassen en dergelijke? Hoeveel gebruik je regelmatig, hoeveel is duurzaam en welk deel heb je het laatste jaar aangeschaft? We wisselen uit wat ons opvalt. Ook hier een paar extra vragen over  tweedehands kleding, kleding die je niet meer gebruikt en wat  je ervoor over hebt om duurzamer geproduceerde kleding te kopen.

Tot slot worden we uitgenodigd om als groep samen één uitvoerbaar voornemen op het gebied van kleding of voedsel te beschrijven. 

-  De komende maand mail je wekelijks wat je met het voornemen hebt gedaan.
-  De reacties worden in een overzicht gezet en aan iedereen toegemaild.

Zo kunnen we elkaar bemoedigen om ons gezamenlijk voornemen ook echt uit te voeren en kunnen we zien hoe we, individueel en als groep, een positieve invloed hebben. 

 


 

 

Bijeenkomst augustus

 

 

Een alternatieve dag vandaag. Qua plek, De Refter, en qua invulling.
Mooi weer was ons beloofd, maar het komt af en toe met bakken uit de lucht vallen. 

We luisteren naar byzantijnse zang. Dit mondt uit in overwegen rond het Jezusgebed: Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar. Eerst worden we individueel op pad gestuurd met een aantal vragen over het Jezusgebed en over onze eigen praktijk rond bidden. Daarna gaan we in groepjes uitwisselen aan de hand van enkele aanvullende vragen. Tijdens beide rondes maakt het weer het mogelijk om grotendeels buiten te verblijven. 


 

Bijeenkomst juli

 

Het thema: onze relatie tot de medemens en de wereld om ons heen. Artikel 8 uit de bul en 123 uit Laudato Si’ helpen ons daarbij. De eerste laat een aanbod van liefde en barmhartigheid van Godswege zien. Het tweede laat de gevolgen zien wanneer de mens zichzelf in het middelpunt stelt en de rest hem of haar onverschillig laat.

In twee gespreksrondes gaan we met beide onderwerpen aan de slag. De paus haalt bij dat aanbod van barmhartigheid de roeping van Levi aan. Een blik van Jezus was voldoende. Welke blik heeft ons ooit op zo’n manier beïnvloed? Als Levi de oproep van Jezus om hem te volgen beantwoordt stapt hij in een proces dat Jezus met hem begonnen is. Ook voor ons geldt dat. We overdenken en wisselen uit waar wij ons ergens in zo’n proces bevinden.

In de wereld gaat veel mis doordat het eigenbelang voorop staat. We staan stil bij de vraag wat voor onszelf een uitdaging is om iets wat wij scheef vinden zelf rechter te maken. Waartoe daagt Jezus/Franciscus/Clara ons uit? 


Bijeenkomst juni

De werken van barmhartigheid, zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken. We lezen de oproep van de paus in de bul (artikel 15). Daarna worden we in drie groepen verdeeld. We krijgen de opdracht om eerst voor jezelf na te gaan wat de werken van barmhartigheid zijn die je kunt en wilt doen. Vervolgensen in de groep komen tot drie uitvoerbare werken. De tweede opdracht is om aan de andere groepen te laten zien hoe je die drie werken de komende tijd wilt uitvoeren. Bij de presentaties zien we een symbool, tekeningen en een spel.


Bijeenkomst mei

 

Thema van de professieviering: elkaar in broosheid dragen

 

In hoeverre is christelijke spiritualiteit een zegen, een oplossing? Twee artikelen uit Laudato Si’ (222 en 235) helpen ons om daarbij stil te staan. We lezen de tekst en gaan vervolgens in groepjes aan de slag met enkele vragen rond eenvoud, consuminderen en de voelbaarheid van sacramenten. Rond consuminderen worden we uitgedaagd ons kaartje te vullen.

Rond twee uur ronden we het thema af. We ruimen op, ontvangen gasten en om half drie begint de eucharistieviering waarin Ellen, Margret, Janny en Elisabeth professie afleggen op de regel. Een mooie inspirerende viering, een feest voor deze vier personen, voor de Tau-kring, de zusters en alle gasten. Na de viering de nodige felicitaties, een drankje en een knabbeltje. Het bleef nog lang gezellig in De Bron. 

 


 

Bijeenkomst april

 

Verrijzenis: door de poort gaan; vgl. de heilige deur. Waar nodigt de poort ons toe uit? We worden meegenomen in de betekenis van de heilige deur. Aangezien er ook een heilige deur op korte afstand is (in de St. Jan) begeven we ons op weg daar naar toe. Voor de deur spreken we een gebed uit, gaan door de deur en ontsteken in de Mariakapel onze meegebrachte noveenkaars. We nemen in de basiliek wat tijd voor onszelf om ons rond de heilige deur, barmhartigheid of deze plaats te bezinnen.
Vervolgens keren we terug naar het Franciscushuis en na een korte pauze sluiten we af met de ge- bedsdienst.


 

Bijeenkomst maart

De barmhartigheid van de Vader / van God.
Het woord barmhartigheid komt erg vaak voor in de bijbel. Er worden een aantal markante voorbeelden genoemd ter illustratie, met als rode draad het steeds weer nieuwe kansen krijgen.
Als christenen worden wij (zeker in dit heilig jaar) opgeroepen barmhartig te zijn als Hij.
 
De eerste verwerkingsmethode deze middag is bibliodrama en we worden verdeeld in vier groepjes. Twee van de groepjes gaan aan de slag met de Gelijkenis van een vader met twee zonen (Lc 15, 11-32), de andere twee met de Gelijkenis van een farizeeër en een tollenaar (Lc 17, 9-14). We worden uitgenodigd ons af te vragen wat het spelen (of observeren) van een gelijkenis oproept aan emoties, vragen en inzichten en om dat te delen met elkaar. Aansluitend wordt ook kort plenair uitgewisseld.
 
Na een korte pauze gaan we, in dezelfde vier groepjes, aan de slag met de tekst Jesaja 58, 6-11: 'Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies …'. Elk groepje mag stoeien met drie van de twaalf vragen, die erop gericht zijn de elementen uit de tekst te betrekken op het hier en nu (bijv.: Kun je zwervers opnemen in je eigen huis? Of niet?). Dit levert boeiende gesprekken op.
Voor plenaire terugkoppeling rest helaas geen tijd meer. 


 


Bijeenkomst februari

We staan stil bij de verschillende soorten kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan.

Daarna staan we stil bij het Jaar van Barmhartigheid. We verwerken deze thematiek aan de hand van enkele vragen die gesteld worden bij de tekst van hoofdstuk 25 uit het boek Leviticus, waarin een heilig jaar wordt toegelicht.

Het derde onderdeel deze middag is de encycliek Laudato Si’.

Ook dit onderdeel verwerken we aan de hand van vragen bij Leviticus 25.

Voor dit jaar is een boekwerkje gemaakt met daarin per bijeenkomst de teksten die uit de bul of encycliek daarbij gebruikt worden. 


Bijeenkomst januari

We beginnen nog niet aan ons jaarthema. Het is tijd voor de broederlijke en pastorale visitatie.

Vooraf spelen we 'het waardenspel'. We hebben een groot aantal kaartjes met daarop waarden vermeld. We worden verzocht er ieder twee uit te zoeken die voor ons het belangrijkst zijn. Vervol- gens worden we in groepjes uitgenodigd om de kaartjes van de deelnemers in een volgorde van belangrijkheid te leggen waarin iedereen zich kan vinden. Dit geeft de nodige gespreksstof maar het blijkt overal te kunnen lukken. Soms wordt een creatieve oplossing bedacht waarin de waarden rond een gezamenlijke kernwaarde gegroepeerd worden. 

 


 


 

2015

We verdiepen ons dit jaar in de Psalmen van Franciscus
als basis gebruiken we het boek van Herman de Vos ofmcap


Bijeenkomst december – Psalm 15

We lezen de psalm enkele keren met daartussen een korte toelich- ting. De laatste keer krijgen we per strofe een meditatieve gedachte mee. Vervolgens worden ons per strofe een korte overdenking en enkele vragen, gebaseerd op de overweging van Herman de Vos, aangereikt. Na dit eerst voor onszelf te hebben overdacht wisselen we dat uit met een van onze buren. Op deze wijze lopen we de hele psalm door in vier strofen. Nadat we dit afgerond hebben is het tijd voor de afsluitende meditatieviering. Hierin brengen we licht naar het midden en ons kaartje met het woord of de zin van vandaag.

 


 

Bijeenkomst november – Psalm 14

 

We krijgen een presentatie van de antwoorden op de schriftelijke evaluatievragen en kiezen een thema voor 2016. 

Veel later dan gepland beginnen we met het thema.
We lezen de psalm en geven aan wat ons raakt of opvalt. Na een toelichting over wat een kernbegrip in deze psalm ‘getuigen’ in kan houden, gaan we verder met een tweede kernbegrip: ‘bemoediging’. God bemoedigt Franciscus. Hoe bemoedigt hij ons? We staan daar eerst voor onszelf bij stil en bevragen elkaar daarop middels de intussen bekende formule: de carrousel. Een half uur intensief contact een-op-een. We wisselen met de buurvrouw/-man uit wat het ons gebracht heeft. Als afsluiting staan we stil bij die gedeelten uit de psalm die nog vraagtekens geven. We beschrijven ons kaartje. En sluiten af met de viering.


Bijeenkomst oktober – Psalm 12

                                                             

We luisteren naar cello-muziek om onze gedachten op de psalm te richten. Daarna lezen we de psalm in koor. De voorbereiders signaleren dat twee aspecten bij deze psalm naar voren komen: barmhartigheid en loven / danken.

Als eerste staan we stil bij de barmhartigheid. Met twee vragen worden we op pad gestuurd:
1. Wat versta ik onder barmhartigheid?
2. Heb ik Gods erbarmen wel eens ervaren?
In groepjes bespreken we onze gedachten bij deze vragen.

 Na een korte pauze richten we ons op de dankbaarheid. Als eerste wordt ons gevraagd om in vijf minuten te noteren waar we dankbaar voor zijn. Eenieder gaat hiermee aan de slag en na tien minuten wordt een eind aan het schrijven gemaakt. Vervolgens wordt gevraagd om uit alle onderwerpen die genoteerd zijn er drie te kiezen, die op een post-it te schrijven en op de wand te plakken. Zo ontstaat een palet van dankbare onderwerpen.

De vervolgvraag is om uit die drie er één te kiezen en die uit te werken met tekst of beeld. Een ieder gaat hier ijverig mee aan de slag. De resultaten worden gepresenteerd door ze aan het begin van de gebedsviering in ons midden te leggen. We bidden en zingen God lof toe in deze viering voor Franciscus. Ook presenteren we ons kaartje waarop we hebben neergeschreven wat we van deze dag mee naar huis nemen. 


Bijeenkomst september – Psalm 13

Een psalm, letterlijk overgenomen uit de Bijbel, die begint met klagen, overgaat in vragen en eindigt met vertrouwen. We luisteren naar de psalm in een Engelstalige versie. Daarna lezen we de psalm in koor.

Als eerste staan we stil bij het klagen. Dat gebeurt veel. Waar klagen wij over of waar worstelen we mee. We worden uitgenodigd die onderwerpen te noteren en vervolgens op een flap te noteren. Daarbij worden we gevraagd er een label aan te hangen van wel of niet belangrijk en wel of niet dringend. Het resultaat geeft een gevarieerd beeld met toch wel een overmaat aan dringende belangrijke klachten.

In de tweede sessie worden we gevraagd een van onze klachten/worstelingen er uit te pikken voor onszelf. Die worden bevraagd. We doen dat door twee ringen van personen te maken: een binnen- en een buitenring. De binnenring verschuift telkens een plaats en met de persoon waar je dan tegenover zit bevraag je elkaars klacht. Alleen bevragen, geen adviezen en oordelen. Zo worden drie bevraagsessies doorlopen.

In de laatste ronde komen we in een vijftal groepjes bij elkaar en vertellen wat de voorgaande sessie gedaan en opgeleverd hebben met en bij jou. De twee anderen in het groepje vatten dit samen in vertrouwvolle woorden of zinnen en die komen op het kaartje. 


 

Alternatieve bijeenkomst augustus

We wijken even af van het gewone programma en komen samen in Wijchen.
We verdiepen ons in chaddische verhalen en kleuren stukjes mandala.

 

 


 

 

Bijeenkomst juli – Psalm 10

 

Een vreugdevolle psalm die begint met dankzeggen en eindigt met zegenen. We luisteren naar de gezongen psalm en zingen het refrein mee. Daarna lezen we de psalm in koor.

Als eerste staan we stil bij het dankzeggen. Een gevoel van dankbaarheid kan ontstaan door wat mensen voor je doen, wat jou overkomt. Hoe uit je die dankbaarheid?
We beginnen met de vraag: waar ben ik dankbaar voor in mijn leven? Dit overdenken we bij onszelf en wisselen dat uit met onze buurvrouw/-man in de kring. De volgende vraag is: wat ik doe met mijn dankbaarheid? Opnieuw wisselen we dat uit met onze buur.

 

Na een kort pauze gaan we naar het zegenen. We doen dit aan de hand van een gedeelte uit de Zegen van Clara. We bespreken dit in groepjes aan de hand van de vragen:

- wat betekent het voor jou als iemand jou zegt: ‘Ik zegen jou’?
- kun je dat aan je toelaten?
- wat versta je onder ‘de zegeningen van de Vader van alle barmhartigheid’ (door Clara zo weergegeven in haar zegen)?
Daarna lezen we opnieuw de vier slotverzen van psalm 10 van Franciscus. Zegen is hier een centraal woord. Hoe werkt zegen in jouw leven? In dezelfde groepjes bespreken we:

- wie is/was jou tot zegen?

- hoe kun jijzelf een zegen zijn voor anderen?

De opdracht is vervolgens om als groep een zegen te schrijven om later te laten horen.

 

Plenair sluiten we het themagedeelte af met het schrijven van de kaartjes, het delen van de inhoud daarvan met elkaar en met de zegenwens van de groepjes.

 

We eindigen deze dag met het vieren van de opname van Wietske in de OFS


 

 

Bijeenkomst juni – Psalm 9

We luisteren naar de gezongen psalm en lezen de psalm daarna. We laten de psalm nog even op ons inwerken. Daarna worden we in drie groepen verdeeld die zich met verschillende strofen bezig gaan houden (groep 1 strofe 1, groep 2 strofen 2 tot en met 5 en groep 3 met strofen 6 tot en met 8). Wat valt op, wat roept het op? In de groepjes wisselen we onze gedachten uit.

Na een korte pauze wordt gevraagd om per groepje in een tableau vivant de kern van de reacties uit te beelden. Groep 1 stelt een ‘wonderbaar werk’ samen, groep 2 een ‘kring van hulp rond de lijdende mens’ en groep 3 een ‘smiley’.


Bijeenkomst mei – Psalm 7

We krijgen een korte uitleg over de opbouw van de psalm en focussen op vers 8:
    Neem je lijf op en draag zijn heilig kruis
    en wil tot het einde toe zijn allerheiligste aanwijzingen volgen.

In 3 subgroepen verdiepen we ons eerst in de eerste regel, na een korte pauze gaan we met de tweede regel aan de slag.

We sluiten eerder af dan gewoonlijk om de professie van Erik te vieren.

 


 

 

Bijeenkomst april – Psalm 8

 

We lezen de psalm. Staan even stil bij wat het oproept. Daarbij een tweetal vragen: 

- Wat brengt mij in verleiding? 

- Wat houdt mij af van het zoeken van mijn ziel? 

Hierna volgt het tweede gedeelte. Verleiding komt als een van de punten naar voren uit deze  psalm. Reclame doet verleiden. Hoe staan we daar zelf in. Vooraf zijn we gevraagd om iets van reclame mee te brengen wat ons aansprak c.q. verleidde. We bevragen ons over dit verleiden aan de hand van de vragen: 

- Wat sprak aan in die reclame? 

- Welke behoefte wordt hierdoor bevredigd? 

- Welk gemis koop je hiermee weg? 

- Welk verlangen wordt geprikkeld? 

We wisselen dit uit in een drietal groepen. 

 

Na een korte pauze wordt  voorgelezen uit de Fioretti over een visioen van broeder Leo dat Franciscus aan hem uitlegt: te zwaar beladen kom je er niet. 

 

Daarna volgt een opdracht: als reclame mensen verleidt, kunnen we dan ook reclame voor de OFS maken? Eenieder wordt opgeroepen iets van reclame te maken, alleen of in groepsverband. We gaan een half uur aan de slag en presenteren het resultaat daarna aan elkaar. Dit varieert van sketch, via collage en een geschreven stukje voor Doortocht tot het resultaat van een groepsgesprek: vijftig tinten bruin! 

 


Bijeenkomst maart – Psalm 6

 

We lezen de psalm op verschillende manieren, luisteren naar een gezongen versie en bespreken de psalm aan de hand van wat ons opvalt of onduidelijk is. De vertaling naar onszelf en onze tijd doen we aan de hand van een tweetal beschouwingen: de eerste uit de overweging bij de psalm dat een crisis bij onze levensweg hoort en de tweede uit het Volkskrant Magazine dat we soms te weinig stilstaan bij een probleem dat we tegenkomen. We noteren middels een wandmeditatie onze opmerkingen. 

 


Bijeenkomst februari – Psalm 3

We beginnen de dag met muziek. Psalm 3 wordt eerst voorgelezen, vervolgens lezen we haar individueel en onderstepen wat ons raakt/opvalt. In subgroepjes wisselen we dit uit. Na een korte pauze kijken we in dezelfde subgroepjes wat we met deze psalm kunnen doen.

 


 

 

Bijeenkomst januari – Psalm 1

 

We bekijken de psalm eerst individueel. Wat springt er uit omdat het raakt, opvalt, sterk of vreemd is? Waar heb je moeite mee, wat roept weerstand op, waar heb je vragen bij? We brengen vervolgens de reacties in groepjes bijeen op een vel papier en spreken die met elkaar door. 

 

Na een korte pauze gaan we meer naar de betekenis van de psalm. Wat kan die voor jou betekenen en wat wil je meenemen in de komende maand? Na dit individueel overdacht te hebben, brengen we dat opnieuw in groepjes tot uitwisseling. We schrijven op een kaartje waar we in de komende maand aandacht aan gaan besteden. 

 

We sluiten af met de gebedsviering, waarbij de kaartjes een plek krijgen rond de kaars. Tot slot wensen we elkaar vrede en alle goeds.

 

 


 

2014
Dit jaar volgen we het boekje 'Leven met Franciscus'
van Willem Marie Speelman


Bijeenkomst december
Zonnelied: er wordt al gezongen, hoor je het niet?

Vandaag het laatste hoofdstuk uit het boek.
 
We beginnen met het lezen van het begin van het hoofdstuk. Franciscus, die uitgeput en depressief is, breekt. Vervolgens wordt hij
door God gevoelsmatig even in Zijn Rijk gebracht. Dat brengt hem tot het zonnelied. We zingen het lied. 
Er zijn meer verhalen in de bijbel over mensen die het niet meer zien zitten. We lezen een gedeelte uit Jona en psalm 4. 
Aan ons wordt de vraag gesteld, hoe we zelf met grote problemen omgaan, wat doe je, wie schakel je in, is God een logische weg?
We wisselen onze gedachten hierover uit in groepjes. 
Het tweede deel begint met een soortgelijke ervaring van de profeet Elia, door Huub Oosterhuis verwoordt in het lied 
"Op mijn levenslange reizen". We luisteren naar dit lied. In een tekst wordt vervolgens de link gelegd tussen deze ervaringen
(Franciscus, Jona, Elia) en ons eigen staan binnen de OFS. Wat levert het op? Ook veel ellende, of juist veel vreugde? Kun 
je met God alles aan? Vragen die we opnieuw in groepjes met elkaar uitwisselen.