Tau-kring ('s-Hertogenbosch)


De Tau-kring

bestaat uit ± 20 mensen. Eens per maand komen we bij elkaar. Op een zaterdag van 10.30/11.00 - ± 16.00 uur, meestal in het Franciscushuis te Den Bosch, van tijd tot tijd in het Clarissenklooster 'De Bron' te Nijmegen en een enkele keer elders. 

Onze bijeenkomsten bestaan o.a. uit de volgende onderdelen:

Thema en gebedsmoment worden, aan de hand van een jaarplanning, steeds door twee groepsleden voorbereid.

Door middel van onze bijeenkomsten willen we elkaar inspireren en stimuleren om de franciscaanse spiritualiteit in praktijk te brengen.

Informatie: Michel Versteegh tel. 0172 605 350.


2018

Bijeenkomst januari – Wijsheidsspreuk 1

Het lichaam van de Heer.

We beginnen met een inleiding: De eerste wijsheidspreuk is het laatst toegevoegd maar op de eerste plaats terecht gekomen. Het is een soort inleiding. Tevens is het de meest ingewikkelde spreuk van de 28, die er zijn. We moeten de tekst ook lezen in de wetenschap dat het in een andere context geschreven is. We komen tot de conclusie dat zien en inzien sleutelwoorden zijn in de tekst.

Na de inleiding schrijven we op het white board woorden/zinnen/tekening wat er bij ons opkomt. Vervolgens houden we ons in subgroepen bezig met vragen als:

We sluiten de dag af met een viering in de kapel en zingen elkaar vrede toe.


2017

Bijeenkomst december – Regel van de OFS par. 17, 18 en 19

Paragraaf 17 van de regel wordt voorgelezen en kort besproken. In subgroepjes gaan we aan de slag met de volgende vragen:
1. Op welke momenten herkende/erkende jouw naasten (gezin/familie) jou als fransiscaan? Waardoor kwam dat
2. Wat heb jij eigelijk nog nodig om jou franciscaanse spiritualiteit uit te dragen naar jouw omgeving.

Na de pauze lezen we we Paragraaf 19. We worden uitgenodigd om voor twee opgehangen vellen papier te gaan zitten. Hier staat in verkorte versie op de een: 'in deze mens verwacht ik geen goddelijke kiem' en en op de andere: 'deze mens is een en al goddelijke kiem'. Er worden namen van bekende en onbekende mensen op de vellen geschreven.

Na een korte uitgeleg waarom we deze namen hebben gekozen praten we in subgroepjes over de vraag:
Omschrijf de rust die je op dit moment rond die toekomstige ontmoeting met de Vader ervaart

We luisteren naar een gedicht en sluiten af met een gebedsviering.

 


 

Bijeenkomst september – Regel van de OFS par. 11 en 12

Vandaag de paragrafen 11 en 12 uit de Regel. We beginnen met een stille wandmeditatie over deze beide paragrafen. Wat roept het bij ons op, wat raakt ons, welke inval levert het lezen hiervan op? We schrijven het op de vellen aan de wand. Twee vellen zijn zelfs niet genoeg, een derde komt erbij. Uit deze oprispingen worden vier onderwerpen afgeleid waarmee we in groepjes aan de slag gaan. Ieder kiest een onderwerp. In de eerste ronde bespreken we in groepjes het zelf gekozen onderwerp, diepen het uit en proberen het resultaat daarvan te verwoorden in een opdracht dan wel uitdaging voor de volgende ronde. We wisselen de opdrachten plenair uit en worden opnieuw in willekeurig samengestelde groepjes met de opdrachten aan het werk gezet. We doen dat op de wijze van de contemplatieve dialoog: eerst in stilte de tekst horen en laten doordringen, daarna delen wat je daarin raakt en na een nieuwe stilte met elkaar delen wat jou in de reacties van anderen raakte. We sluiten deze ronde af met het formuleren van een gebed waarin we aan God te- ruggeven wat we hebben ontvangen.
We sluiten af met een gebedsviering, waarin de gebeden van alle groepen klinken. 

 


 

Bijeenkomst augustus – Regel van de OFS par. 9 en 10

Vandaag de paragrafen 9 en 10 uit de Regel. Paragraaf 9 reikt ons de Mariadevotie van Franciscus aan met de oproep daarin te delen. We bidden de litanie van Loreto en staan daarna in groepjes stil bij de vele namen die gebruikt worden om Maria aan te duiden. Welke van die namen spreekt ons het meeste aan en welke naam zouden we zelf aan Maria willen geven? We staan ook stil bij de plaats van Maria binnen onze eigen geloofsbeleving.

Paragraaf 10 behandelt het volharden in de goede getuigenis, zelfs onder moeilijke omstan-digheden. Als voorbeeld wordt hier Titus Brandsma centraal geplaatst, die voor zijn overtuiging door de nazi’s is opgepakt en korte tijd later in Dachau is overleden. We krijgen teksten van de hand van Titus aangereikt en in groepjes bekijken we deze teksten in het licht van paragraaf 10 van de OFS-regel. We maken een vertaling naar ons eigen dagelijks leven.

Plenair wisselen we kort de ervaringen van beide sessies uit. We sluiten in de kapel af met een gebedsviering.


Bijeenkomst juli – alternatieve bijeenkomst

Dit keer komen we samen op een caravanpark aan een grote waterplas. We beginnen serieus. Aan de hand van twee teksten bezinnen we ons op de vraag wat eucharistie voor ons betekent. Na de lunch volop gelegenheid om ons in en op het water te vermaken. Helaas laten velen zich afschrikken door het weer. 


Bijeenkomst juni – Regel van de OFS par. 7 en 8


We beginnen de dag met een kleine openingsdienst. Voorwerpen in het midden van de kring illustreren de basis van ons bestaan.
We lezen de paragrafen en worden daarna in groepjes op pad gestuurd met vragen over wat ons opvalt in deze teksten, wat herkenbaar is, hoe belangrijk het is om te leven vanuit gebed en beschouwing en waarin het voor jou verschilt in inspiratie voor het dagelijks leven of je dat meer uit het kerkelijke of het franciscaanse (lees: OFS) haalt. Plenair delen we kort met de andere groepen wat het gesprek opleverde. Aangezien Jezus in deze paragrafen nadrukkelijk als voorbeeld en model wordt neergezet is de volgende vraag aan ons om de betekenis van Jezus voor jezelf te vatten in een woord en dat op het kaartje te schrijven. Na een korte pauze houden we de viering, waarin we liederen, woorden, stilte en brood met elkaar delen. 


Bijeenkomst mei – Regel van de OFS par. 4, 5 en 6

Met ingang van deze bijeenkomst staat de Regel centraal.

We lezen paragraaf 4 en buigen ons in groepjes over de vragen wat de kernwoorden zijn van waaruit ik leef en hoe ik dat handen en voeten probeer te geven. Plenair wisselen we een samenvatting daarvan uit. 

Na de lunch lezen we paragraaf 6 en gaan in groepjes aan de slag met vragen rond onze verhouding tot de kerk. En met de vraag: staat de kerk van Christus in verhouding tot het evangelie van Christus? 

Vervolgens begeven ons naar de kapel voor de viering waarin de opnames van Hans en Hettie en de hernieuwing van de professie van Elisabeth gestalte krijgen. 


Bijeenkomst april – De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

                       

Pag. 67-73 uit het boek van Gerard Ris. Eerst een korte toelichting op deze strofe uit de zegen van Aäron. We zullen ons hoofdzakelijk richten op de vrede en doen dat door drie aspecten daarvan onder de loep te nemen: (1) vrede, (2) rechtvaardigheid en (3) eigen bijdrage. We beginnen met een wandmeditatie rond deze drie aspecten, waarbij voor de eerste twee vooral de vraag aan de orde is wat we er onder verstaan en bij de eigen bijdrage de vraag wat die bijdrage zou kunnen zijn. Dit levert in een half uurtje drie volgeschreven flappen op, waarbij we van elkaar kritisch bekijken wat de ander schrijft. Na een korte pauze verdelen we ons in drie groepen, een bij elk van deze aspecten. We praten de resultaten op de flap nog eens door en worden daarbij verzocht om het resultaat van dat gesprek op een of andere, al dan niet creatieve, wijze te presenteren aan de gehele broederschap. De vrede-groep heeft de flap verscheurt en laat alle leden de stukken weer aan elkaar passen om zo het geheel, de vrede, te herstellen. De rechtvaardigenhebben hun flap in puzzelstukjes geknipt die na een zoek- en puzzeltocht in elkaar passen, om zo zichtbaar te maken dat ieder krijgt wat bij hem of haar past. De eigen-bijdrage- groep laat iedereen letterlijk een steentje bijdragen en nodigt uit om dat steentje met een tekst of belofte vergezeld te laten gaan.


 

Bijeenkomst maart – De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig

Pag 56-66 uit het boek van Gerard Ris. Er zijn twee sessies. De eerste is rond de zin: De Heer doe zijn aangezicht over u lichten. Hierin bespeuren de voorbereiders een dynamiek en die dynamiek wordt gekoppeld aan een dans. Dit wordt ingeleid met een verhaal over een geheim dat uiteindelijk toevertrouwd wordt aan water en riet en dat hoorbaar wordt als uit het riet gesneden fluiten een dans begeleiden. Een deel van de aanwezigen leert een dans, het andere deel observeert. We wisselen kort daarover uit. We sluiten deze sessie af met het verhaal van de monnik die alleen kon bidden door als een clown te dansen en daar door de abt om geprezen werd.
De tweede sessie spitst zich toe op de genade. Dit woord komt 180 keer voor in het Tweede Testament en heeft dus het nodige belang. We bezinnen ons op twee vragen: Wat vraag ik van God?en Wat geef ik de ander?. We schrijven die op en laten onze antwoorden langs een tau-touw gaan dat ons allen verbindt. Zo vernemen we elkaars antwoorden. 


Bijeenkomst februari – De Heer zegen u, de Heer behoede u

(pag 50-55 uit het boek van Gerard Ris). Er zijn twee sessies die beginnen met een inleiding, vervolgens gaan we uiteen in groepjes rond een aantal vragen rond de betekenis van zegenen: wat het betekent, of we wel eens iemand zegenen, hoe het aanvoelt dat iemand jou zegent, al dan niet op belangrijke momenten, dat er voor je gebeden wordt.

Tot slot maken de groepjes een zegenbede voor de gebedsviering aan het eind van deze dag. Deze vieren we samen en nemen dan nadrukkelijk afscheid van elkaar. 


Bijeenkomst januari

 

Dit jaar twee onderwerpen: De Zegen van Aäron en de Regel van de OFS. De Zegen wordt gestart met de inleiding uit het boek van Gerard Ris. De Regel trappen we af met enkele opdrachten. Wat betekent broederschap in het algemeen. Wat betekent de OFS? Wat is de betekenis buiten de broederschap? We gaan met deze vragen individueel aan de slag en brengen dat tot één kernwoord. In groepjes leggen we deze kernwoorden naast elkaar, wisselen de onderbouwing aan elkaar uit en moeten dan besluiten welke drie de meest gemeenschappelijke draagkracht hebben. Deze drie brengen we plenair in.2016

Dit jaar combineren we encycliek 'Laudato si', bul 'Misericordiae vultus' en actuele levensvragen. 

 


Bijeenkomst december
barmhartigheid en verzoening

Elisabeth van Thüringen

Insteek gekozen via Elisabeth van Thüringen, patrones van de OFS. 

Uit de daden van Elisabeth (van Thüringen) volgt een overzicht van de werken van barmhartigheid: de zeven lichamelijke en de zeven geestelijke werken. Van de zeven geestelijke werken krijgen we een hertaling van emeritus-bisschop van Regensburg: mgr. Joachim Wanke. Voor hem kun je de werken als volgt duiden:

1. de twijfelenden raad geven: tot iemand zeggen: ‘Jij hoort erbij.’
2. de onwetenden onderrichten: ik luister naar je.
3. de zondaars vermanen: ik spreek positief over jou.
4. de bedroefden troosten: ik ga een stuk met je op weg. 
5. beledigingen vergeven: ik deel met je.
6. lastige personen geduldig verdragen: ik zoek je op.
7. tot God bidden voor de levenden en de doden: ik bid voor je. : 

 Na het laten doorwerken van deze hertaling zoeken we een fotobeeld uit een grote selectie uit die volgens ons past bij deze insteek rond barmhartigheid. Aan de hand van een aantal vragen formuleren we voor onszelf wat barmhartigheid doen en ontvangen voor onszelf betekent en hoe belangrijk dat is voor jezelf en voor je geloof. Dit wisselen we daarna in groepjes aan elkaar uit.

We sluiten af met een viering van verzoening.

 


 

 

Bijeenkomst november

Ecologische bekering 
Direct doet zich het probleem voor dat de beamer niet werkt. Een gedeelte uit de tv-documentaire ‘In de ban van de paus’ en een aanvullende presentatie wordt daarom vanaf een laptop in de drie groepen afzonderlijk vertoond.

  1. Het voelen en ervaren van verbondenheid tussen God en alle wezens.
  2. Het inzetten van je (groeiende) capaciteiten voor behoud van de schepping en het spanningsveld om daar al dan niet iets voor op te offeren.
  3. Het richting scheppingsbehoud gestimuleerd worden door Franciscus, Laudato Si’ en een op dit punt eigenlijk karig voorziene bijbel.

Voor elk aspect krijgen we een aantal bouwstenen uit Laudato Si’ aangereikt en we bespreken dit in groepsverband. 

 

Na een openingstekst rond broeder Zon en moeder Aarde staan we achtereenvolgens stil bij drie aspecten: 


 

Bijeenkomst oktober

We kijken naar een aflevering van Tegenlicht: Thomas Rau over het einde van bezit. 
We bespreken dit in subgroepen.

Dragen en gedragen worden.

We sluiten het thema deel af en vieren de opname van Ad en de professie van Wietske. 
 

 


 

Bijeenkomst september

 

De lunch wordt geopend met een uitgebreider gebedsmoment (de viering waar we normaliter mee afsluiten hebben de voorbereiders meer over de dag verdeeld). Vanwege het thema wordt er een smakelijke lunch op tafel gezet bestaande uit biologische en/of streekproducten (brood, beleg, zuivel, sap, fruit). Rond de herkomst is informatie in te zien. 

Het thema vervolgt met twee invalshoeken: voedsel en kleding. Van beide krijgen we een overzicht met feiten over kleding en voedsel rond herkomst, duurzaamheid, milieubelasting en dergelijke.

Bij het aspect eten gaan we uit van wat we gisteren gegeten en gedronken hebben. In hoeverre was het fairtrade, biologisch of iets dergelijks, in welke mate gekocht bij de boer of biowinkel en hoeveel is er weggegooid? We maken deze inventarisatie voor onszelf en bespreken in de groep wat ons opvalt.

Bij het aspect kleding duiken we in onze klerenkast. Wat bezitten we aan broeken, shirts, jassen en dergelijke? Hoeveel gebruik je regelmatig, hoeveel is duurzaam en welk deel heb je het laatste jaar aangeschaft? We wisselen uit wat ons opvalt. Ook hier een paar extra vragen over  tweedehands kleding, kleding die je niet meer gebruikt en wat  je ervoor over hebt om duurzamer geproduceerde kleding te kopen.

Tot slot worden we uitgenodigd om als groep samen één uitvoerbaar voornemen op het gebied van kleding of voedsel te beschrijven. 

-  De komende maand mail je wekelijks wat je met het voornemen hebt gedaan.
-  De reacties worden in een overzicht gezet en aan iedereen toegemaild.

Zo kunnen we elkaar bemoedigen om ons gezamenlijk voornemen ook echt uit te voeren en kunnen we zien hoe we, individueel en als groep, een positieve invloed hebben. 

 


 

 

Bijeenkomst augustus

 

 

Een alternatieve dag vandaag. Qua plek, De Refter, en qua invulling.
Mooi weer was ons beloofd, maar het komt af en toe met bakken uit de lucht vallen. 

We luisteren naar byzantijnse zang. Dit mondt uit in overwegen rond het Jezusgebed: Heer, Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar. Eerst worden we individueel op pad gestuurd met een aantal vragen over het Jezusgebed en over onze eigen praktijk rond bidden. Daarna gaan we in groepjes uitwisselen aan de hand van enkele aanvullende vragen. Tijdens beide rondes maakt het weer het mogelijk om grotendeels buiten te verblijven. 


 

Bijeenkomst juli

 

Het thema: onze relatie tot de medemens en de wereld om ons heen. Artikel 8 uit de bul en 123 uit Laudato Si’ helpen ons daarbij. De eerste laat een aanbod van liefde en barmhartigheid van Godswege zien. Het tweede laat de gevolgen zien wanneer de mens zichzelf in het middelpunt stelt en de rest hem of haar onverschillig laat.

In twee gespreksrondes gaan we met beide onderwerpen aan de slag. De paus haalt bij dat aanbod van barmhartigheid de roeping van Levi aan. Een blik van Jezus was voldoende. Welke blik heeft ons ooit op zo’n manier beïnvloed? Als Levi de oproep van Jezus om hem te volgen beantwoordt stapt hij in een proces dat Jezus met hem begonnen is. Ook voor ons geldt dat. We overdenken en wisselen uit waar wij ons ergens in zo’n proces bevinden.

In de wereld gaat veel mis doordat het eigenbelang voorop staat. We staan stil bij de vraag wat voor onszelf een uitdaging is om iets wat wij scheef vinden zelf rechter te maken. Waartoe daagt Jezus/Franciscus/Clara ons uit? 


Bijeenkomst juni

De werken van barmhartigheid, zeven lichamelijke en zeven geestelijke werken. We lezen de oproep van de paus in de bul (artikel 15). Daarna worden we in drie groepen verdeeld. We krijgen de opdracht om eerst voor jezelf na te gaan wat de werken van barmhartigheid zijn die je kunt en wilt doen. Vervolgensen in de groep komen tot drie uitvoerbare werken. De tweede opdracht is om aan de andere groepen te laten zien hoe je die drie werken de komende tijd wilt uitvoeren. Bij de presentaties zien we een symbool, tekeningen en een spel.


Bijeenkomst mei

 

Thema van de professieviering: elkaar in broosheid dragen

 

In hoeverre is christelijke spiritualiteit een zegen, een oplossing? Twee artikelen uit Laudato Si’ (222 en 235) helpen ons om daarbij stil te staan. We lezen de tekst en gaan vervolgens in groepjes aan de slag met enkele vragen rond eenvoud, consuminderen en de voelbaarheid van sacramenten. Rond consuminderen worden we uitgedaagd ons kaartje te vullen.

Rond twee uur ronden we het thema af. We ruimen op, ontvangen gasten en om half drie begint de eucharistieviering waarin Ellen, Margret, Janny en Elisabeth professie afleggen op de regel. Een mooie inspirerende viering, een feest voor deze vier personen, voor de Tau-kring, de zusters en alle gasten. Na de viering de nodige felicitaties, een drankje en een knabbeltje. Het bleef nog lang gezellig in De Bron. 

 


 

Bijeenkomst april

 

Verrijzenis: door de poort gaan; vgl. de heilige deur. Waar nodigt de poort ons toe uit? We worden meegenomen in de betekenis van de heilige deur. Aangezien er ook een heilige deur op korte afstand is (in de St. Jan) begeven we ons op weg daar naar toe. Voor de deur spreken we een gebed uit, gaan door de deur en ontsteken in de Mariakapel onze meegebrachte noveenkaars. We nemen in de basiliek wat tijd voor onszelf om ons rond de heilige deur, barmhartigheid of deze plaats te bezinnen.
Vervolgens keren we terug naar het Franciscushuis en na een korte pauze sluiten we af met de ge- bedsdienst.


 

Bijeenkomst maart

De barmhartigheid van de Vader / van God.
Het woord barmhartigheid komt erg vaak voor in de bijbel. Er worden een aantal markante voorbeelden genoemd ter illustratie, met als rode draad het steeds weer nieuwe kansen krijgen.
Als christenen worden wij (zeker in dit heilig jaar) opgeroepen barmhartig te zijn als Hij.
 
De eerste verwerkingsmethode deze middag is bibliodrama en we worden verdeeld in vier groepjes. Twee van de groepjes gaan aan de slag met de Gelijkenis van een vader met twee zonen (Lc 15, 11-32), de andere twee met de Gelijkenis van een farizeeër en een tollenaar (Lc 17, 9-14). We worden uitgenodigd ons af te vragen wat het spelen (of observeren) van een gelijkenis oproept aan emoties, vragen en inzichten en om dat te delen met elkaar. Aansluitend wordt ook kort plenair uitgewisseld.
 
Na een korte pauze gaan we, in dezelfde vier groepjes, aan de slag met de tekst Jesaja 58, 6-11: 'Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies …'. Elk groepje mag stoeien met drie van de twaalf vragen, die erop gericht zijn de elementen uit de tekst te betrekken op het hier en nu (bijv.: Kun je zwervers opnemen in je eigen huis? Of niet?). Dit levert boeiende gesprekken op.
Voor plenaire terugkoppeling rest helaas geen tijd meer. 


 


Bijeenkomst februari

We staan stil bij de verschillende soorten kerkelijke documenten vanuit het Vaticaan.

Daarna staan we stil bij het Jaar van Barmhartigheid. We verwerken deze thematiek aan de hand van enkele vragen die gesteld worden bij de tekst van hoofdstuk 25 uit het boek Leviticus, waarin een heilig jaar wordt toegelicht.

Het derde onderdeel deze middag is de encycliek Laudato Si’.

Ook dit onderdeel verwerken we aan de hand van vragen bij Leviticus 25.

Voor dit jaar is een boekwerkje gemaakt met daarin per bijeenkomst de teksten die uit de bul of encycliek daarbij gebruikt worden. 


Bijeenkomst januari

We beginnen nog niet aan ons jaarthema. Het is tijd voor de broederlijke en pastorale visitatie.

Vooraf spelen we 'het waardenspel'. We hebben een groot aantal kaartjes met daarop waarden vermeld. We worden verzocht er ieder twee uit te zoeken die voor ons het belangrijkst zijn. Vervol- gens worden we in groepjes uitgenodigd om de kaartjes van de deelnemers in een volgorde van belangrijkheid te leggen waarin iedereen zich kan vinden. Dit geeft de nodige gespreksstof maar het blijkt overal te kunnen lukken. Soms wordt een creatieve oplossing bedacht waarin de waarden rond een gezamenlijke kernwaarde gegroepeerd worden.