Bezinning van deze maand

Kiezen voor de Geest van de Heer

Voor de bezinning van deze maand wil ik terugvallen op een tekst van Franciscus die me al dierbaar is zolang ik broeder ben. In deze tekst praat Franciscus wel érg negatief over ‘het vlees’, maar ik vat dat op als de aanduiding voor alles wat ondeugdelijk, verslavend en kortstondig is. Franciscus kiest voor de Geest van de Heer. Met de vredesweek in aantocht mag deze tekst ook als een programma op weg naar vrede gezien worden; ook als een weg naar echtheid (authenticiteit).

 

Regel van 1221 hoofdstuk 17 vers 9-19

Broeders, laten wij dus allemaal
alle hoogmoed en ijdele roem vermijden.
En laten wij op onze hoede zijn
voor de wijsheid van deze wereld
en het inzicht van het vlees. (Rom. 8,6)
Want de geest van het vlees
is sterk uit op het bezit van woorden,
maar weinig op daden;
en hij zoekt niet naar godsvrucht en heiligheid
in de innerlijkheid van de Geest,
maar hij verlangt sterk
de godsvrucht en heiligheid te bezitten
van uiterlijk vertoon voor de mensen.
En dat zijn degenen van wie de Heer zegt:
“Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon ontvangen.” (Mt.6,2)
Maar de Geest van de Heer wil
dat het vlees verstorven en veracht is,
waardeloos en verworpen.
En hij legt zich toe op de deemoed en het geduld
en op de zuivere en eenvoudige
en echte vrede van de Geest.
En steeds verlangt hij boven alles
naar de goddelijke vrees en de goddelijke wijsheid
en de goddelijke liefde
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
En laten wij al het goede teruggeven
aan de Heer, de allerhoogste en verheven God,
en laten wij al het goede naar Hem toebrengen,
van Wie al het goede voortkomt.
En Hij, de allerhoogste en verheven enige ware God,
moge bezitten en aan Hem moge worden teruggegeven
en Hij moge ontvangen alle eer en eerbetoon,
alle lof en zegening, alle dank en roem, (Apk.4,11;5,12)
Hij, aan wie al het goede toebehoort,
Hij die alleen goed is. (vgl. Lc.18,19)
En wanneer wij zien of horen
dat er iets kwaads gezegd of gedaan wordt
of dat God gelasterd wordt,
laten wij dan iets goeds zeggen en iets goeds doen
en laten wij God loven
die gezegend is tot in eeuwigheid.

Wim Pot ofm